Мото

Бюджет 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на ОУ „Св. княз Борис І”- град Бургас

за 2016 г. по параграфи и подпараграфи съгласно Единната бюджетна класификация представена на Общо събрание на работещите в училището, проведено на 13.01.2017 г.

Уточнен год. план              Отчет

 

Заплати за персонала:

 • 100                                       704 666                    704 666
 • 101                                        704 666                    704 666

Други възнаграждения и плащания:

 • 200                                        80 325                        66 821

Задължителни осигурителни вноски от работодателя:

 • 500                                      154 651                      154 651

Издръжка:

 • 1000                                     301 882                       239 637
 • 1011

(храна)                                          34 749                         34 749

 • 1012                                   2000                                 1543

(медикаменти)

 • 1013                                      8109                            8109

(постелен

инвентар и облекло)

 • 1014                                        33 919                        32 607

(разходи за книги за бибил.

и учебни и научно-изследоват.

квалификации)

 • 1015 (материали)                    61 392                       58081
 • 1016 (вода, горива, енергия) 38 968                      37 718
 • 1020 (външни у-ги)               69 775                       35 874
 • 1030 (текущ ремонт)               29 146                     29 146
 • 1900 (данъци, мита, такси)       2164                      2164
 • 1051 (командировки в страната) 1000                 937
 • 1052 (командировки в чужбина) 21 390              0
 • 1062 (разходи за застраховки) 873                       873
 • 1092 (глоби, лихви и неуст.) 561                            0
 • 5200 (придобиване на ДМА 20 235                       20 235
 • 5201 (компютри, хардуер и др.) 11 205                11 205
 • 5203 (друго оборудване, машини) 2352               2352
 • 5205 ( стопански инвентар) 6678                           6678

Всичко разходи по бюджета:             1 263 923        1 188 174 лв.                        

ОУ „Св. княз Борис І” – град Бургас няма неразплатени разходи, просрочени вземания и задължения към 31.12.2016 г.       

Изготвил:Живка Гергова

Зам.-директор по АСД