Мото
head

Права

 1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;
 2. да получават информация по въпроси, свързани с обучението им, относно правата и задълженията им в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването им в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
 3. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;
 4. да избират училището, да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището, предвидени в училищния учебен план за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;
 5. да получават библиотечно-информационно обслужване;
 6. да ползват безплатно училищната материално-техническа база за развитие на интересите и способностите си;
 7. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;
 8. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;
 9. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професионалното им ориентиране и развитие да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани в съответствие с потребностите, желанията и способностите си;
 10. да участват в проектни дейности;
 11. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове;
 12. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;
 13. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;
 14. да бъдат поощрявани с морални и материални награди;
 15. да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;
 16. да бъдат защитени от училището при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;
 17. във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни работни условия при излизане в голямо междучасие учениците за пет минути да се придвижват до стаята, в която ще се провежда следващият учебен час, където могат да оставят раниците си за съхранение; съответното лице, заемащо учителска длъжност заключва кабинета, а след биенето на първия звънец го отключва отново;
 18. (съгл. чл. 33, т. 1, чл. 35, ал. 6 от Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците)  ученик от VІІ клас има право еднократно да се яви на изпити за промяна на годишната оценка, като общият брой на изпитите не може да бъде повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове;
 19. (съгл. чл. 171, ал. 2 от ЗПУО) учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез:

–  различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, предложени от тях;

– организирано дежурство на ученици през междучасията в коридорите на учелището;

– включване на представители на Ученическия съвет на училището при разглеждане от ПС на въпроси, свързани с поведението на учениците;

– участие в дейностите по програми „Гражданин“; „Ред и сигурност“ /за правата на човека; решаване на училищни проблеми; умения за решаване на конфликти, ние и законът; помагане на връстници/;

            – участие в анкетни проучвания, свързани с въпроси, засягащи учениците;

– участие в публични обсъждания на теми, предложени от Педагогическата колегия, Училищното настоятелство и Ученическия съвет.