Мото

ПЛАНОВЕ/ ПРОГРАМИ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2020 -2021г.

Програма Равни възможности

Програма  за Превенция ранното напускане на училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Програмна система за развитие подготвителна група 2020 -25 г.

Годишна програма ГЦУОД2020 – 2021г.

Междуинстициунален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ОУ „Свети княз Борис I“- град Бургас, приложение Писмо № 9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова с анотация на социални услуги.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, коитопредоставят услуги за подкрепа на деца и семейства.

Кратка информация за същността на всеки един вид услуга.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други ситуации.

Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги

Мерки за подобряване  качеството на образованието в ОУ „Св. княз Борис І“2020/2021г.