Мото
head

ПЛАНОВЕ/ ПРОГРАМИ

Междуинстициунален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ОУ „Свети княз Борис I“- град Бургас, приложение Писмо № 9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова с анотация на социални услуги.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, коитопредоставят услуги за подкрепа на деца и семейства.

Кратка информация за същността на всеки един вид услуга.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други ситуации.

Информация за добри практики, които са изведениот работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги

План за информационна кампания във връзка с външното оценяване на учениците от VII клас през учебната 2016-2017

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи/2016-2020/

Програма за превенция на ранното напускане на училище