Мото
head

Информация и документи

 

Чл. 165 (съгл. чл. 248, ал. 1 от ЗПУО) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на ДОС за информацията и документите.

Чл. 166. (съгл. чл. 5 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите, издавани или водени от институциите, се попълват на български книжовен език с изключение на темата на урока по чужд език и по учебен предмет, изучаван на чужд език.

Чл. 167 /1/ (съгл. чл. 13, ал. 1 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Информацията за дейността на институцията се отразява в модул „Институции“ от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието й с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. Списък-образецът съдържа информацията, посочена в приложение № 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

/2/ (съгл. чл. 13, ал. 2,  3 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Списък-образец № 1 за учебната година се изготвя до 30 септември от директора чрез подаване на данните към НЕИСПУО и се утвърждава от него до 5 октомври след съгласуване с началника на РУО.

/3/ (съгл. чл. 13, ал. 4 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Всяка промяна в Списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РУО – за институциите, които прилагат системата на делегиран бюджет.

/4/ (съгл. чл. 13, ал. 5 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Данните за Списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис на директора и счетоводителя.

/5/ (съгл. чл. 13, ал. 6 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Данните за всяка промяна по ал. 3 се въвеждат от директора в НЕИСПУО от 1-во до 5-о число на месеца, следващ утвърдената промяна.

/6/ (съгл. чл. 13, ал. 7 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) След съгласуване, съответно утвърждаване от РУО, на данните в Списък-образеца от НЕИСПУО се генерира удостоверение за подадените данни, което се съхранява в институцията в срок 5 години.

/7/ (съгл. чл. 13, ал. 8 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Информацията и дейностите по ал. 2 – 4 се извършват и удостоверяват с електронен подпис.

Чл. 168 (съгл. чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Към Списък-образец № 1 се прилагат: документи за вида, наименованието и местонахожението на институцията в случаите, в които е настъпила промяна през предшестващия период; училищни учебни планове; учебни програми, утвърдени от директора; годишен план; информация за организацията на учебния ден.

Чл. 169 (съгл. чл. 17 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Информацията за децата и учениците се отразява в лични образователни дела в модул „Деца и ученици“ от НЕИСПУО.

Чл. 170 (съгл. чл. 18  от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Личното образователно дело е електронна партида за всяко дете/ученик, която съдържа информацията, определена в приложение № 3 Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 171 /1/ (съгл. чл. 19, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Личното образователно дело се създава при постъпване на детето или ученика в системата на задължителното предучилищно и училищно образование и се води до:

 1. завършване на основно образование, или
 2. отписване от училище.

/2/ (съгл. чл. 19, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Личното образователно дело се съхранява в НЕИСПУО и достъп до него се предоставя на институцията, в която се обучава детето или ученикът през съответната учебна година.

/3/ (съгл. чл. 19, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) При преместване на дете или ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя в 10-дневен срок от датата на постъпване в приемащата институция.

Чл. 172 /1/ (съгл. чл. 23, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид.

/2/ (съгл. чл. 23, ал.23 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.).

/3/ (съгл. чл. 23, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Чл. 173 /1/ (съгл. чл. 24, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) ОУ „Свети княз Борис І“ притежава обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб.

/2/ (съгл. чл. 24, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху документите, определени в чл. 34, ал. 2 и 3 от ЗПУО, с изключение на документите по ал. 2, т. 3 и 6 и техните приложения и дубликати, издавани от частните центрове за професионално обучение, българските центрове с чуждестранно участие и чуждестранните центрове за професионално обучение, върху които се полага обикновен собствен печат.

Чл. 174 (съгл. чл. 26 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите за дейността на институцията се отнасят до административния и образователния процес в нея и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на институцията“ от НЕИСПУО.

Чл. 175 (съгл. чл. 27 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документите за дейността на институциите са определени в приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 176 (съгл. чл. 29 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на образование.

Чл. 177 (съгл. чл. 30 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование може да провеждат обучение и да издават съответните документи за завършено предучилищно образование, завършен клас, етап или степен на училищното образование в съответствие с изискванията на ЗПУО.

Чл. 178 (съгл. чл. 31 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Видовете, предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити на документите за децата и учениците са определени в приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 179 (съгл. чл. 37 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите, издавани или водени от институциите, се създават, попълват и водят или издават на хартиен и/или електронен носител.

Чл. 180 (съгл. чл. 40 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите, които се попълват по образец в електронен вид, се разпечатват, като длъжностните лица, определени да ги водят, и директорът подписват края на всяка страница и се полага печатът на институцията. Страниците се номерират, прошнуроват и подпечатват.

Чл. 181 /1/(съгл. чл. 41, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Книгите и дневниците по приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се прошнуроват. Когато книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа.

/2/ (съгл. чл. 41, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и приключване.

/3/ (съгл. чл. 41, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.

/4/ (съгл. чл. 41, ал. 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването им.

/5/ (съгл. чл. 41, ал. 5 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите на групата/паралелката се водят от учителите, преподаващи в групата/ паралелката, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.

Чл. 182 /1/ (съгл. чл. 42, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) При попълване на протоколите, дневниците и книгите след вписване на последните данни празните редове/страници се унищожават със знак „Z“.

/2/ (съгл. чл. 42, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в класьор за съответната изпитна сесия.

Чл. 183 /1/ (съгл. чл. 43, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Всички документи, без посочените в чл. 44, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, могат да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване на документите се коригират с червен химикал.

/2/ (съгл. чл. 43, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст (оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията.

Чл. 184 /1/ (съгл. чл. 44, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните

приложения и дубликати се попълват на компютър, а в непопълнените редове се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на съкращения, подписват се със син химикал и се удостоверяват със син печат.

/2/ (съгл. чл. 44, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В документите по ал. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри.

/3/ (съгл. чл. 44, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се издават на бланка-оригинал.

/4/ (съгл. чл. 44, ал. 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви „ДУБЛИКАТ“.

/5/ (съгл. чл. 44, ал. 5 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в регистрационни книги съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

/6/ (съгл. чл. 44, ал. 6 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) След регистрирането им дипломите и приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

/7/ (съгл. чл. 44, ал. 7 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл. 53 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование в случай че са дефектни, сгрешени при попълването им или са негодни за ползване.

/8/ (съгл. чл. 44, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър.

Чл. 185 /1/ (съгл. чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на удостоверение, свидетелство се издава от директора, издал оригиналния документ.

/2/ (съгл. чл. 45, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.

/3/ (съгл. чл. 45, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

Чл. 186 /1/ (съгл. чл. 46, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) По искане на лице, което изтърпява наказание лишаване от свобода, се издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование, съответно техни дубликати. Искането се отправя до директора на училището, където лицето се е обучавало, чрез директора на училището към мястото за лишаване от свобода или чрез началника на затвора/поправителния дом.

/2/ (съгл. чл. 46, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) При регистриране на издадения документ по ал. 1 в съответната регистрационна книга в колоната за подпис се отбелязват изходящият номер и датата на писмото, с което документът е изпратен на лицето, направило искането.

/3/ (съгл. чл. 46, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Директорът на училището към мястото за лишаване от свобода или началникът на затвора/поправителния дом уведомява писмено директора на училището, издал документа, за неговото получаване от лицето, което изтърпява наказание лишаване от свобода.

Чл. 187 (съгл. чл. 47 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В свидетелствата, удостоверенията и техните дубликати, издавани на членовете на семействата на служители в дипломатическо или консулско представителство или в международна организация със седалище на територията на Република България, на мястото за попълване на личен номер на чужденец се попълва номерът от съответния документ за самоличност, издаден съгласно Закона за българските документи за самоличност.

Чл. 188 (съгл. чл. 48 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на институцията, издала документа.

Чл. 189 (съгл. чл. 49 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Удостоверението за преместване на дете/ученик се регистрира в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на институцията, от която е издадено, и копие от него се съхранява в класьор към дневника. Удостоверението се съхранява в приемащата институция.

Чл. 190 (съгл. чл. 50 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Удостоверенията, свидетелствата, справките, служебните бележки, ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите и другите индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват от лицето, на което са издадени.

Чл. 191 /1/ (съгл. чл. 51, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите от задължителната документация, в които фабрично са отпечатани серия и номер, са документи с фабрична номерация.

/2/ (съгл. чл. 51, ал. 2  от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Всяко приемане и предаване на документите по ал. 1 се извършва с двустранно подписан приемно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация съгласно образец (приложение № 5 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование).

/3/ (съгл. чл. 51, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири екземпляра – за приемащата, за предаващата институция, за РУО и за МОН. В 10- дневен срок от изготвянето на протокола предаващата институция представя в МОН екземпляр, предназначен за него, а приемащата – в РУО.

/4/ (съгл. чл. 51, ал. 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Със заповед на директора на училището се определя мястото на съхранение на приемно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е 50 години.

Чл. 192 /1/ (съгл. чл. 52, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с Отчет на документите с фабрична номерация (приложение № 6 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование), изготвен в два екземпляра, от комисия, определена със заповед на директора на институцията.

/2/ (съгл. чл. 52, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование се представя от училището в РУО.

/3/ (съгл. чл. 52, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Със заповеди на директора на институцията се определя мястото на съхранение на отчета и протокола по ал. 2. Срокът на съхранение е 50 години.

Чл. 193 /1/ (съгл. Приложение № 4 към чл. 31 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Документи, които издава училището:

 1. Удостоверение за задължително предучилищно образование.

2.Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование;

 1. Удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/трети);
 2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
 3. Удостоверение за преместване на ученик;
 4. Удостоверение за завършен клас;
 5. Свидетелство за основно образование № 3-30;
 6. Свидетелство за основно образование № 3-30.7;
 7. Свидетелство за основно образование № 3-30.8;
 8. Дубликат на свидетелство за основно образование;
 9. Удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет за един или няколко класа № 3-103В;
 10. Удостоверение за валидиране на компетентности за клас от основната степен на образование;
 11. Удостоверение за валидиране на компетентности за начален етап на основна степен на образование;
 12. Дубликат на удостоверение за валидиране на компетентности начален етап /основна степен на образование;
 13. Ученическа лична карта;
 14. Ученическа книжка;
 15. Бележник за кореспонденция /на учениците от І до ІІІ клас/;
 16. Справка за успех по години и хорариум учебни часове;

/2/ „Резултати от обучението“ са: оценки по учебните предмети, изучавани по училищния учебен план/индивидуална учебна програма, хорариум учебни часове и общ успех.

Чл. 194 /1/ (съгл. приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Удостоверението за завършен първи, втори и трети клас се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

/2/ (съгл. т. 28 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на удостоверението за завършен първи, втори и трети клас се издава след подадено заявление в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен първи, втори и трети клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст „ДУБЛИКАТ“, под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът се

/3/  Удостоверението за завършен първи, втори и трети клас /дубликатите на регистрира в Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения. Удостоверенията се съхраняват от родителя (настойника) на ученика.

Чл. 195 /1/ (Чл. 128, ал. 1 от ЗПУО) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за завършен клас.

/2/ (Чл. 128, ал. 2 от ЗПУО) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.

Чл. 196 /1/ (Чл. 129, ал. 1 от ЗПУО) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение зазавършен начален етап на основно образование.

/2/ (Чл. 129, ал. 2 от ЗПУО) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно образование.

Чл. 197 /1/ (Чл. 130, ал. 1 от ЗПУО) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.

/2/ (Чл. 130, ал. 2 от ЗПУО) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на професионално обучение.

Чл. 198 /1/ (съгл. т. 4 от приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

/2/ (съгл. т. 26 приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

/3/ (съгл. т. 28 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава след подадено заявление в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно образование се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст “ДУБЛИКАТ”, под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения.

/4/ Удостоверението за завършен начален етап на основно образование и дубликатът на удостоверението се съхраняват от родителя (настойника) на ученика.

/5/ (съгл. т. 4 от приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват форма на обучение; година на завършване; резултати от обучението; резултати от НВО; съответно ниво от национална квалификационна  рамка /НКР/ и от Европейската квалификационна рамка /ЕКР/.

Чл. 199 /1/ (съгл. т. 6 от приложение № 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В удостоверението за завършен клас се вписват форма на обучение; резултати от обучението.

/2/ Удостоверението за завършен клас се регистрира в Регистрационната книга за издадените удостоверения.

/3/ (съгл. т. 28 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на удостоверението за завършен клас се издава след подадено заявление в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст “ДУБЛИКАТ”, под който се полага подпис на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения.

/4/ Удостоверението за завършен клас/ дубликатът на удостоверението за завършен клас се съхранява от родителя (настойника) на ученика.

Чл. 200 /1/ (съгл. т. 25 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Свидетелството за основно образование се регистрира в Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.

/2/ Свидетелството за основно образование се съхранява от притежателя.

/3/ (съгл. т. 25 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В свидетелството за завършено основно образование се описват: номер по реда на издаване на документа; регистрационен номер по ред за годината на издаване; дата на регистриране; лични данни за ученика; форма на обучение; вид подготовка; общ успех; серия и номер на документа; подпис на притежателя; дата на издаване и серия и номер на документа.

Чл. 201 /1/ (съгл. § 8, ал. 1 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Учениците по § 24, ал. 3 от ЗПУО, които придобиват основно образование след успешно завършен VII клас, получават свидетелство за основно образование на бланка с фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30.7, със следните реквизити:

 1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на ученика; серия, номер; форма на обучение; годишни оценки по изучаваните учебни предмети от обучението в задължителна, задължително-избираема и свободноизбираема подготовка в VII клас;
 2. подпис на директор на училището, печат с изображение на държавния герб.

Чл. 202 /1/ (съгл. чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава от директора на училището, издало оригиналния документ.

/2/ (съгл.  чл. 45, ал. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице в случай, че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или негоден за ползване.

/3/ (съгл.  чл. 45, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

/4/ (съгл.  чл. 45, ал. 4 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В случай, че училището, издало оригиналния документ, е закрито, заинтересованото лице подава заявление до училището, където се съхранява задължителната документация.

/5/ (съгл.  чл. 45, ал. 5 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от институция, определена от Началника на РУО въз основа на документи, съхранявани в Държавния архив.

/6/ (съгл.  чл. 45, ал. 6 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В случай, че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданския процесоален кодекс.

Чл. 203 /1/ (съгл. т. 8 от приложение № 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование) В училището се води летописна книга; може да се води и друга документация, свързана с дейността му.

/2/ В началото на всяка учебна година на педагогическите специалисти в учителската стая се предоставят следните документи:

 1. Закон за защита от дискриминацията.
 2. Стратегия за развитие на училището.
 3. Правилник за дейността на училището.
 4. Правилник за вътрешния трудов ред.
 5. Годишен комплексен план.
 6. Планове на училищните комисии.
 7. Календарен план.
 8. Училищен учебен план.
 9. Актуални планове на училищните комисии за съответната учебна година.
 10. План за контролната дейност.
 11. Мерки за повишаване качеството на образованието.
 12. Програма за превенция на ранното напускане на училище.
 13. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 14. Стратегия на Министерството на образованието, младежта и науката за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 година.
 15. Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители.
 16. Сигнално писмо на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, Първо районно управление на „Полицията” – Бургас.
 17. Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед № РД -09-1871/18.12.2015 г. на Министъра на образованието и науката.
 18. Помагало по превенция на насилието за училищната мрежа – изготвено от Държавната агенция за закрила на детето.
 19. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден.
 20. Програма за дейностите на ОУ „Свети княз Борис І“ – град Бургас по Наредба № 6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език и във връзка с Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2016 – 2017 година.
 21. Практически препоръки по БДП.

/2/ На учениците, завършили І – ІV клас, училището издава характеристика, изготвена от класния ръководител съгласно чл. 80в ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

/3/ Преместване на учениците от V до VII клас в друго училище, се извършва след подадено заявление от родителя /настойника/ с удостоверение за преместване и копие от училищния учебен план, издадени от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, при спазване изискванията на чл. 108, ал. 2 и 3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование; характеристика на ученика, изготвена от класния ръководител съгласно чл. 80в ал. 1, ал.2, ал.3, ал. 4 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

/4/ (съгл. чл. 45 ал. 1 от ППЗНП) 1. Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка и характеристика на ученика, изготвена от класния ръководител съгласно чл. 80в ал. 1, ал.2, ал.3, ал. 4 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.

 1. (съгл. чл. 45 ал. 2 от ППЗНП и чл. 43 ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно желание.

Чл. 204 (съгл. чл. 13 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка) Годишно тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

Чл. 205 (съгл. чл. 14 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка) Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

Чл. 206 (съгл. чл. 15 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка) Годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране при възникнали обстоятелства от обективен характер и промените се осъществяват при условията и по реда на чл. 13 и 14 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка.  

Чл. 207 (съгл. чл. 16 от Наредба № 5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка) Годишното тематично разпределение подлежи на контрол от страна на директора на училището, на РУО и на МОН.