Мото
head

Общи разпоредби

Чл. 9 /1/ (съгл. чл.  25 ал. 1 от ЗПУО) Училището е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

/2/ (съгл. чл. 25 ал. 2 от ЗПУО) Училището може да извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 10 /1/ (съгл. чл. 28 ал. 1 от ЗПУО) Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. урежда устройството и дейността си в настоящия правилник в съответствие с ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му;
 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование;
 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура, както и свое униформено облекло /елементи на униформено облекло/ и други отличителни знаци на училището;
 5. елемент на униформено облекло на ученика е: значка с емблемата на училището, която ученикът носи от лявата страна на гърдите си;
 6. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието.

/2/ Отличителни знаци на ОУ „Свети княз Борис І” са: училищно знаме, училищен химн, емблема на училището.

/3/ (съгл. чл. 28 ал. 2 от ЗПУО) Автономията на училището включва и правото да определя, самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите предвидени в ЗПУО.

Чл. 11/1/ (съгл. чл. 29 ал. 1 от ЗПУО) Училището е юридическо лице.

/2/ (съгл. чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование) Училището има като основни индивидуализиращи характеристики наименование, седaлище и официален адрес.

 1. наименование – Основно училище „Свети княз Борис І“;
 2. официалния адрес – град Бургас, ул.“Климент Охридски“ № 31;
 3. адреса на сградите, в които се провежда обучението – град Бургас, ул.“Климент Охридски“ № 31, ул. „Мария Луиза“ № 5;
 4. БУЛСТАТ – 000042584.

Чл. 12 /1/ (съгл. чл. 34 ал. 1 от ЗПУО) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование притежават обикновен собствен печат. Училищата, с изключение на началните, частните и духовните училища, притежават и печат с изображение на държавния герб.

/2/ (съгл. чл. 34 ал. 2 от ЗПУО) Печатът с изображение на държавния герб се полага върху следните документи:

 1. свидетелство за основно образование;
 2. удостоверение за валидиране на компетентности за основна степен на образование;

/3/ (съгл. чл. 34 ал. 2 от ЗПУО) Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и дубликатите на документите по ал. 2.

Чл. 13 (съгл. чл. 36,  чл. 38, ал. 4 от ЗПУО) Училището е общинско.

Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл. 14 (съгл. чл. 37 от ЗПУО) Според вида на подготовката училището е неспециализирано.

Чл. 15  (съгл. чл. 42, ал. 1, ал. 2 от ЗПУО) Училището е дневно. При условията и по реда на ЗПУО в него може да се организират всички форми на обучение.

Чл. 16 /1/ (съгл. чл. 38, ал. 1 от ЗПУО) Според етапа или степента на образование ОУ „Св. княз Борис I” е основно училище /І – VІІ клас включително/. Към училището се сформират и подготвителни групи /ПГ/.

/2/ (съгл. чл. 73, ал. 2 от ЗПУО) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

 1. начален – от I до IV клас включително, и
 2. прогимназиален – от V до VII клас включително.

/3/ (съгл. чл. 74, ал. 2 от ЗПУО) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на общообразователната и разширената подготовка.

Чл. 17 /1/ (съгл. чл. 75, ал. 2 от ЗПУО) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена и допълнителна.

/2/ (съгл. чл. 80, ал. 1 от ЗПУО) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен стандарт за учебния план.

/3/ Изключения по ал. 2 се допускат за индивидуалната форма на обучение.

/4/ (съгл. чл. 82, ал. 1 от ЗПУО) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.

/5/ (съгл. чл. 82, ал. 2 от ЗПУО) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.

/6/ (съгл. чл. 82, ал. 3 от ЗПУО) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в конкретното училище, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището.

/7/ (съгл. чл. 82, ал. 4 от ЗПУО) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището.

/8/ (съгл. чл. 85, ал. 1 от ЗПУО) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.

/9/ (съгл. чл. 85, ал. 2 от ЗПУО) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове.

/10/ (съгл. чл. 85, ал. 3 от ЗПУО) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището.

Чл. 18 (съгл. чл. 38, ал. 6 от ЗПУО) Училището може да бъде обявено за иновативно училище с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазване на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 на ЗПУО и в държавните образователни стандарти по чл. 38, ал. 8 от ЗПУО.

Чл. 19 (съгл. чл. 311, ал. 2 от ЗПУО) В държавните и общинските детски градини и училища може да се извършват промени, свързани със:

 1. наименованието;
 2. официалния адрес;
 3. адреса на сградите, в които се провежда обучението.