Мото
head
  • Начало
  • Организация на предучилищното образование

Организация на предучилищното образование

 

Чл. 21 /1/ (съгл. чл. 55 от ЗПУО] Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

/2/ (съгл. чл. 56 от ЗПУО, чл. 2, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прудучилищно образование) Задължителното предучилищно образование се осъществява от училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

/3/ (съгл. чл. 8, ал. 1 от ЗПУО, чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прудучилищно образование) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67 от ЗПУО, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

/4/ (съгл. чл. 5, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прудучилищно образование) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас.

/5/ (съгл. чл. 59, ал. 1 от ЗПУО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прудучилищно образование) Условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в ПГ се определят с наредба на общинския съвет.

/6/ (съгл. чл. 60, ал. 1 от ЗПУО) Броят на групите и броят на децата в групите се определят от директора след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

/7/ (съгл. чл. 60, ал. 3 от ЗПУО) Свободни места са местата в рамките на определения брой по ал. 4, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

/8/ В ПГ се приемат деца с писмено заявление за постъпване от родителите или настойниците. Към заявлението се прилагат копие от акта за раждане, медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган, декларация за етническо самоопределяне на детето и декларации за доброволно предоставяне на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 22 /1/ (съгл. чл. 62, ал. 1 от ЗПУО] Предучилищното образование се организира в групи според възрастта на децата.

/2/ (съгл. чл. 62, ал. 2 от ЗПУО, чл. 9, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прудучилищно образование) Предучилищното образование може да се организира и в разновъзрастови групи при недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група.

/3/ (съгл. чл. 62, ал. 3 от ЗПУО, чл. 9, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. запредучилищното образавание]. Сформирането на групите по ал. 1 и 2, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от ЗПУО.

Чл. 23 /1/ (съгл. чл. 63, ал. 1 от ЗПУО] Предучилищното образование се организира в учебни години.

/2/ (съгл. чл. 63, ал. 2 от ЗПУО]  Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

/3/ (съгл. чл. 63, ал. 3 от ЗПУО]  Учебната година включва учебно и неучебно време.

Чл. 24 /1/ (съгл. чл. 64, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

/2/  (съгл. чл. 64, ал. 2 от ЗПУО] Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни.

Чл. 25 /1/ (съгл. чл. 14, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

/2/ (съгл. чл. 14, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл. 9, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование.

/3/ (съгл. чл. 14, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование.

Чл. 26 /1/ (съгл. чл. 16, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

/2/ (съгл. чл. 16, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Началният час на сутрешния прием е 8.00 ч., а крайният час на изпращането на децата за деня е 12.40 ч.

/3/ (съгл. чл. 16, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, а в неучебното време – само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват и:

  1. 1. условия и време за игра и почивка;
  2. 2. условия и време за закуска;
  3. 3. дейности по избор на детето.

/4/ (съгл. чл. 16, ал. 4 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование.

/5/ (съгл. чл. 64, ал. 3 от ЗПУО) Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността на педагогическите ситуации се определят с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

Чл. 27 /1/ (съгл. чл. 65, ал. 1 от ЗПУО) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и в допълнителни форми.

/2/ (съгл. чл. 65, ал. 2 от ЗПУО) Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие.

/3/ (съгл. чл. 65, ал. 3 от ЗПУО) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които се организират от учителя на групата извън педагогическите ситуации съобразно потребностите и интересите на децата.

/4/ (съгл. чл. 66 от ЗПУО) В неучебното време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

/5/ (съгл. чл. 67, ал. 1 от ЗПУО) Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с ДОС за предучилищното образование.

/6/  (съгл. чл. 67, ал. 2 от ЗПУО)  Самостоятелната организация по ал. 1 се одобрява след решение на експертна комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на съответната община и на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 28 /1/ (съгл. чл. 17, ал. 1 – 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.

/2/ Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на училището.

/3/ Почасовата организация се осъществява само през учебното време.

/4/ В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка и дейности по избор на детето.

/5/ Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

/6/ Почасовата организация не се отнася до дейностите, които се организират като допълнителна услуга по отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 29 /1/ (съгл. чл. 18, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от училището в началото и в края на учебното време от 15.09. до 31.05. на следващата календарна година.

/2/ (съгл. чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от ЗПУО.

/3/ (съгл. чл. 18, ал. 8 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Постиженията на детето /в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование/, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано при самостоятелна организация, се определят от учители в училището в началото и в края на учебното време от 15.09. до 31.05. на следващата календарна година.

/4/ (съгл. чл. 18, ал. 9 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) За провеждане на дейността по ал. 2 родителите осигуряват присъствието на детето в определен от училището ден и час.

/5/ (съгл. чл. 18, ал. 10 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време от 15.09. до 31.05. на следващата календарна година не постига компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование от следващата учебна година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.

Чл. 30 /1/ ъгл. чл. 10, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Децата от подготвителните групи, записани в полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

/2/ (съгл. чл. 10, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок до три дни преди отсъствието.

/3/ Децата от ПГ към училището могат да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или подготвителна група към училище. Преместването се извършва с удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование и заявление от родителя.

Чл. 31 /1/ (съгл. чл. 19, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) При заявено желание на родителите и срещу заплащане училището може да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на училището.

/2/ (съгл. чл. 19, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

/3/ (съгл. чл. 19, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават подготвителната група към училището.

Чл. 32 (съгл. чл. 20 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Видът на организацията на всяка група в училището или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на училището в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.

Чл. 33 (съгл. чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути – за трета и за четвърта възрастова група.

Чл. 34 (съгл. чл. 32 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование, както и за постигането на допълнителни компетентности не се допуска задаването на домашна работа и работа с познавателните книжки вкъщи.

Чл. 35 /1/ (съгл. чл. 35, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.

/2/ (съгл. чл. 35, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Съдържанието на портфолиото включва особеностите, напредъка и затрудненията в областите: здравословно, физическо, социално, емоционално, познавателно и езиково развитие. Успехите, интересите на детето при учене, игра, адаптация и готовността му за постъпване в първи клас. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.

/3/ (съгл. чл. 35, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) В 14-дневен срок преди края на учебното време по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище.

/4/ (съгл. чл. 35, ал. 4 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

/5/ (съгл. чл. 10 НПО) На децата на 5- и 6-годишна възраст в подготвителните групи в етските градини или в училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование, се извършва оценка на риска от обучителни затруднения. В 14-дневен срок преди края на учебното време на учебната година учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

Чл. 36 (съгл. чл. 39 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществява чрез:

  1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
  2. родителски срещи;
  3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование;
  4. други форми за комуникация.

Чл. 37 (съгл. чл. 40 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Формите на сътрудничество по чл. 36 се определят съвместно от директора, учителите, другите педагогически специалисти и родителите.

Чл. 38 /1/ (съгл. чл. 36, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование, чл. 72 от ЗПУО)    Училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование по ред, определен с ДОС за предучилищното образование.

/2/ (съгл. чл. 36, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година.

/3/ (съгл. чл. 36, ал. 3 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи клас и в съответствие с очакваните резултати по чл. 28, ал. 2 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

/4/ (съгл. чл. 36, ал. 4 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие.

/5/ (съгл. чл. 36, ал. 5 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за прeдучилищно образование) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в за приобщаващо образование.