Мото
head
 • Начало
 • Прием, постъпване на ученици

Прием, постъпване на ученици

Чл. 39 /1/ (съгл. чл. 142, ал. 1 от ЗПУО) Учениците постъпват в училище на местата, определени с училищния план-прием.

/2/ Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап, Този брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните ученици.

Чл. 40 (съгл. чл. 145 от ЗПУО) Освен в случаите, определени в ЗПУО, приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка на способностите им.

Чл. 41 /1/ (съгл. чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 41, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:

 1. броя на паралелките в І и V клас;
 2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;
 3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
 4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.

/2/ (съгл. чл. 41, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 от ЗПУО.

Чл. 42 (съгл. чл. 143, ал. 1 от ЗПУО, чл. 42 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 43 /1/ (съгл. чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) За осъществяване на приема в І клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.

/2/ (съгл. чл. 43, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) При голям брой кандидати за прием в І клас за определено училище се прилагат и следните критерии:

 1. дете с трайни увреждания над 50%;
 2. дете с двама починали родители;
 3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
 5. близост до местоработата на един от родителите.

/3/ Децата постъпват в І клас със заявление на родителите или настойниците им.

/4/ Приемът на първокласници за всички училища от Община Бургас е електронен на сайта на Общината – www.uburgas.bg.

/5/ Общовалидни критерии за училищата от Община Бургас за прием на ученици в първи клас през учебната 2017 – 2018 година:

 1. дете с трайни увреждания над 50 %;
 1. дете сирак/полусирак;
 2. други деца от семейството, обучаващи се училище към 15.09.2017 г.;
 3. дете на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответната Териториална дирекция, в която е и училището;
 4. 5. поредно желание;
 5. деца със СОП – до три деца в паралелка.

/6/ Класирането при прием на деца в І клас в училище се осъществява по точкова система по следните критерии на база избор на училище:

 1. адресна регистрация в района на училището –
 • 2 т. – с постоянен адрес по лична карта;
 • 1 т. – с удостоверение за временна адресна регистрация;
 • 1 желание – 5 точки
 • 2 желание – 4 точки
 • 3 желание – 3 точки
 • 4 желание – 2 точки
 • 5 желание – 1 точки

            Сумата от точки от всички критерии се използва като база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано училище. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните училища.

            При попълване на електронния формуляр е желателно, родителите да посочат минимум три различни училища.

Срок за записване – през месец май – юни – за първо класиране и през месец юни – за второ класиране. Обявяване на резултатите с приетите деца от първо и второ класиране – на електронната страница за прием на Община Бургас и на видно място в училище. Изготвяне на списъци на приетите първокласници, разпределени по паралелки и поставяне на видно място в училището.

При наличие на свободни места записването на първокласници продължава до 15.09.

В случай на подадени повече заявления за предпочитан учител, комисия, определена със заповед на директора, определя в коя паралелка да бъдат разпределени бъдещите първокласници в зависимост от следните критерии:

– съотношение на броя момичета/момчета в паралелката;

 – изявено желание на родители за изучаване на руски език като първи чужд език от втори клас.

– деца със СОП – до три деца в паралелка.

Местата на незаписаните деца в посочените срокове се считат за свободни.

Чл. 44 /1/ (съгл. чл. 44, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.

/2/ (съгл. чл. 44, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Директорът информира началника на РУО за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Чл. 45 /1/ (съгл. чл. 45, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в І и извършва всички дейности по приема на учениците.

/2/ (съгл. чл. 45, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Чл. 46 (съгл. чл. 46 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Приемане на ученици в І клас над максимално определения в училищния план–прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на РУО по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при спазване на разпоредбите на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Чл. 47 (съгл. чл. 47, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента.

Чл. 48 (съгл. чл. 147 от ЗПУО) Условията и редът за приемане и преместване на учениците се определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл. 49 (съгл. чл. 148, ал. 1 от ЗПУО) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат приравнителни изпити.

Чл. 50 (съгл. чл. 103 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Ученик може да се премества при наличие на свободни места в паралелката, в която иска да постъпи в приемащото училище.

Чл. 51 /1/ (съгл. чл. 104, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен план-прием, които включват:

 1. незаетите места;
 2. освободените през учебната година места.

/2/ (съгл. чл. 104, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионално управление на образованието.

Чл. 52 /1/ (съгл. чл. 106, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Учениците може да се преместват, както следва:

 1. от I до VI клас през цялата учебна година;
 2. от VII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

/2/ (съгл. чл. 106, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Премествания извън случаите по ал. 1, т. 2 се разрешават от началника на РУО на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

Чл. 53 /1/ (съгл. чл. 107, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО.

Чл. 54 /1/ (съгл. чл. 8 ал. 2 от ЗПУО) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

/2/ (съгл. чл. 8 ал. 3 от ЗПУО) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в ДОС за предучилищното образование.

/3/ (съгл. чл. 8 ал. 4 от ЗПУО) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в ДОС за предучилищното образование.

Чл. 55 /1/ (съгл. чл. 108, ал. 1 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

 1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на ЗПУО до директора на приемащото училище;
 2. издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на ученика.

/2/ (съгл. чл. 108, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Служебната бележка по ал 1, т. 2 се представя от родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът.

/3/ (съгл. чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 9, ал. 6, ал. 7 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците) До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойник и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие от заповедта за системата от качествени показатели за установяване на резултатите от изпитванията на ученици от І – ІІІ клас, на които се поставят оценки само с качествен показател.

/4/ (съгл. чл. 108, ал. 4 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване в приемащото училище.

/5/ (съгл. чл. 108, ал. 5 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

/6/ (съгл. чл. 108, ал. 6 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Чл. 56 /1/ (съгл. чл. 109 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

/2/ Ученици в І – VІІ клас се приемат в училището с писмено заявление за постъпване от родителите или настойниците. Към заявлението се прилагат копие от акта за раждане, медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган, декларация за етническо самоопределяне на детето и декларации за доброволно предоставяне на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. За учениците във ІІ – VІІ клас и характеристика, изготвена от класния ръководител съгласно чл. 80в ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от Наредба № 4 / ДВ., бр. 41 от 2003 г./. 

/3/ Преместването на учениците от I до VI клас се извършва след подадено заявление от родителя /настойника/ с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал,  характеристика, изготвена от класния ръководител, а за децата от подготвителната група – и удостоверение за училищната им готовност.

Чл. 57 /1/  (съгл.  чл.  173, ал. 2  от ЗПУО) Ученик се отписва от училището, когато:

 1. се премества в друго училище;
 2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца;
 3. се обучава в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии.

/2/ (съгл. чл. 173, ал. 3 от ЗПУО) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, РУО и органите за закрила на детето.