Мото
head

Основни задължения

Чл. 251 /1/ (съгл. чл. 8, ал. 2 от ЗПУО) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.

Чл. 252 (съгл.  чл.  172, ал. 1  от ЗПУО) /1/ Учениците имат следните задължения:

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; да идват в училище не по-рано от 15 минути преди започване на учебните занятия и часовете в групи за целодневна организация на учебния ден /ГЦОУД/;
 2. да посещават редовно учебните часове и дейностите в ГЦОУД, да не допускат отсъствия по неуважителни причини и закъснения за учебните часове; посрещат лицата, заемащи учителска длъжност прави при влизане в час; на всеки ученик, закъснял за деня 3 часа по 15 минути да се пише 1 отсъствие по неуважителни причини. Отсъствията за деня се вписват в дневника на класа от лицата, заемащи учителска длъжност и се обработват съгласно указанията в дневника на класа. Всеки месец класният ръководител вписва в бележника за кореспонденция, в ученическата книжка направените от ученика отсъствия;
 3. да изпълняват учебните си задължения;
 4. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;
 5. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие свързано с религиозни, етнически, полови и други различия;
 6. при отсъствие на лицата, заемащи учителска длъжност не напускат класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез дежурното лице, заемащо учителска длъжност /класен ръководител/ или зам.-директор на училището с какво и къде ще се занимават този час;
 7. в часовете по физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество, домашен бит и техника, домашна техника и икономика, технологии, се явяват в установеното облекло;
 8. за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт по здравословни причини в едномесечен срок от началото на учебна година, учебен срок или за част от учебен срок учениците представят в училището на зам.-директора по УД документи от медицинска комисия /или информация за специфични заболявания на ученика/, придружени със заявление до директора на училището; документацията за освободените от часовете по физическо възпитание и спорт ученици се съхранява от зам.-директорите по УД;
 9. освободените от физическо възпитание и спорт ученици присъстват в часа и участват в него съгласно лекарските предписания; при противопоказно присъствие в час – ползва училищната библиотека или компютърния кабинет;
 10. при отсъствия по болест чрез своите родители в деня на заболяването уведомяват клсния ръководител; представят на класния ръководител медицинска бележка /в срок от два дни от издаването й/ след заверка и актуализация на здравния картон от медицинското лице в училище; медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година;
 11. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение;
 12. излиза от час само с разрешение на лицето, заемащо учителска длъжност;
 13. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави: поли с дължина около коляното; панталони, дънки и джинси с прилични кройки и модели; блузи, ризи и фланели без голи гърбове, дълбоки деколтета, с прилична дължина; недопустимо е явяването на ученика с екстравагантни прически, грим и маникюр в крещящи цветове, шорти, преклено къси поли и панталонки, шалвари и джапанки; шапки и вдигнати качулки в сградата на училището;
 14. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;
 15. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 16. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
 17. да представят на своите родителите, педагогическите специалисти и на директора ученическата си книжка и бележника за кореспонденция;
 18. да се движат спокойно и тихо по коридорите и стълбището, след биенето на първия звънец да заемат мястото си и да се подготвят за урока; движението по стълбището се извършва в дясната му половина;
 19. да седят по време на час на определенете им от класния ръководител работни места в класната стая;
 20. новоприети ученици при постъпване в училище да представят имунизационен паспорт и лична амбулаторна карта;
 21. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;
 22. да спазват Правилника за дейността на училището, нормите на поведение в училището и обществото, законите на страната;
 23. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си на нормалното протичане на учебните часове;
 24. да не използват мобилните си телефони и други технически и електронни средства по време на учебните часове без разрешение на лицето, заемащо учителска длъжност;
 25. 25. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 26. 26. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището: поддържат хигиена в училищния двор, коридорите, класните стаи и санитарния възел; пазят образцова чистота на работното място; опазвт училищното имущество, личните си вещи, вещите на другарите си и учебниците;
 27. носят материална отговорност за причинените щети, които родителите възстановяват в едноседмичен срок след уведомление от класния ръководител: закупуват материали и правят ремонт или заплащат стойността на щетите и на необходимия ремонт; когато не е констатирана персонална вина класът /класовете/, които в този ден са имали учебни часове в класната стая по инициатива на класните ръководители, заплащат щетата чрез родителските тройки; средствата се предават на домакина срещу документ;
 28. учениците са длъжни да полагат грижа за съхраняването на учебниците за безвъзмездно ползване – в тях не се пише, рисува, оцветява; в случай на преместване на ученици в друго училище по време на учебната година учениците връщат учебниците и неизползваните учебни помагала в библиотеката на училището, за което получават талон за върнати учебници; в случай, че учениците не върнат учебник или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на учениците учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) възстановяват учебника или неговата стойност в училището съгласно Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала;
 29. при преместване на ученици в задължителна училищна възраст в друго училище, приемащото училище му осигурява учебници от собствения си фонд;
 30. носят бадж с емблемата на училището, име и фамилия на всеки ученик, клас.

/2/. Неизпълнението на задълженията, предвидени в Правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.