Мото
head

Отсъствия и санкции

Чл. 253 /1/ (съгл. чл. 54, ал. 1 от Наредба за приобщаващо образование) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

 1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето до класния ръководител с писмо/заявление, по имейл или в телефонен разговор;
 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето до класния ръководител с писмо/заявление, по имейл или в телефонен разговор;
 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба/заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата/заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата/заявлението след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
 4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба/заявление от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.

/2/ В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или промяната на формата на обучение на ученика.

            /3/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е отсъствие по неуважителни причини.

            /4/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за едно отсъствие по неуважителни причини.

Чл. 254 /1/ (съгл. чл. 53, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование/11.11.2016 г.) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, определени в чл. 253, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.

/2/ Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.

Чл. 255 (съгл. чл. 138а от ППЗНП) /1/ В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

/2/ Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

Чл. 256 /1/ (съгл. чл. 199, ал. 1, ал. 2 от ЗПУО, съгл. чл. 49, ал. 1 от НПО) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане и в настоящият Правилник, за противообществени прояви и други нарушения на обществени норми на поведение /физическо насилие, психически тормоз или психическо насилие, свързано с религиозни, етнически, полови и други различия, унижаване на лично достойнство на съучениците, при побой и проявена жестокост, при грубо и арогантно поведение с цел умишлено нарушаване на учебния процес, както и за нанасяне на щети на училищното и лично имущество, съзнателно уронване на авторитета и достойнството на лицата, заемащи учителска длъжност; според степента на деянието, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:

 1. забележка;
 2. отказване на ученика да участва в някои извънучебни занимания, излети, екскурзии, посещения на музеи и т.н.;
 3. предупреждение за преместване в друга паралелка в същото училище;
 4. преместване в друга паралелка в същото училище;
 5. предупреждение за преместване в друго училище;
 6. преместване в друго училище;
 7. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст.

/2/ Санкцията „преместване в друга паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на изучавания първи чужд език.

/3/ (съгл. чл. 199, ал. 5 от ЗПУО съгл. чл. 49, ал. 6 от НПО) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение от класния ръководител и педагогическия съветник.

/4/ (съгл. чл. 200, ал. 3 от ЗПУО, съгл. чл. 50, ал. 3 от НПО)) Мерките „отстраняване на ученика до края на учебния час“, „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.

Чл. 257 /1/ (съгл. чл. 199, ал. 2, чл. 206, ал. 4 от ЗПУО, чл. 49, ал. 2, 4 от НПО) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“ на своя отговорност. За времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка. Отстраненият ученик няма право да напуска сградата/територията на училището по времето на отстраняването си, а отива на посоченото от учителя място до приключване на часа: в коридора пред класната стая, в библиотеката, в кабинета на педагогическия съветник – за работа с цел повишаване на мотивацията и социалните му умения за общуване.

/2/ (чл. 49, ал. 4 от НПО) При налагане на мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“ за времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, в полза на училището в свободно от учебни часове време, регламентирани в настоящия правилник, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му. Дейностите са: почистване на работно място, класна стая, коридор, хранилища; уборка на учебни помещения и училищен двор; грижи за насажденията в класни стаи, коридори и училищен двор; помощ и съдействие на работника по поддръжка за отстраняване на нанесени щети на имуществото от ученика; дежурство в павилиона за закуски; помощ на класния ръководител и библиотекаря; дежурство при портиера за осигуряване на пропускателен режим в училището. Продължителността на изпълнение на дейностите е от един до пет дни в зависимост от тежестта на нарушението.

/3/ (съгл. чл. 199, ал. 3  от ЗПУО, чл. 49, ал. 3 от НПО) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“.

/4/ При налагане на мярката по ал. 3 за времето на отстраняване на ученика се отбелязват отсъствия по неуважителни причини.

/5/ (съгл. чл. 199, ал. 4 от ЗПУО, чл. 49, ал. 5 от НПО)) Веднага след приключването на учебния час по ал. 1 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика от учителя, класния ръководител, педагогическия съветник и се уведомява родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето.

/6/ (чл. 49, ал. 6 от НПО) За ученик с наложена санкция по ал. 1 се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение.

Чл. 258 /1/ (съгл. чл. 200, ал. 4 от ЗПУО, чл. 50, ал. 4 от НПО) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения.

/2/ (съгл. чл. 200, ал. 5 от ЗПУО, чл. 50, ал. 5 от НПО) Санкциите и мерките не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.

Чл. 259 /1/ (съгл. чл. 201, ал. 1 от ЗПУО, чл. 51, ал. 1 от НПО) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките „отстраняване на ученика до края на учебния час“ и „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“ се налагат независимо от санкциите, като с тях се цели да се преодолее проблемното поведение на ученика.

/2/ (съгл. чл. 201, ал. 2 от ЗПУО, чл. 51, ал. 2 от НПО) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености на ученика.

/3/ (съгл. чл.  51, ал. 3 от НПО) Видът и срокът на дейностите във връзка с мерките „отстраняване на ученика до края на учебния час“ и „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“ се определят, като се отчитат и възможностите и ресурсите на училището за осигуряване на условия за извършването им.

Чл. 260 /1/ (съгл. чл. 52, ал. 1 от НПО) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.

/2/ (съгл. чл. 52, ал. 2 от НПО) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя от координиращия екип на училището, определен със заповед на директора, съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.

(3) (съгл. чл. 52, ал. 3 от НПО) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, педагогическият съветник в училището осъществява връзката и координира сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.

Чл. 261 /1/ (съгл. чл. 202, ал. 1  от ЗПУО, чл. 56, ал. 1 от НПО) Санкциите са срочни.

/2/ (съгл. чл. 202, ал. 2  от ЗПУО, чл. 56, ал. 2 от НПО) Срокът на санкциите е до края на учебната година.

/3/ (съгл. чл. 202, ал. 3 от ЗПУО, чл. 56, ал. 3 от НПО) Когато санкциите „предупреждение за преместване в друга паралелка в същото училище“, „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

Чл. 262 /1/ (съгл. чл. 203, ал. 1 от ЗПУО, чл. 57, ал. 1 от НПО) Санкциите „забележка“, „отказване на ученика да участва в някои извънучебни занимания, излети, екскурзии, посещения на музеи и т.н.“, „предупреждение за преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.

/2/ (съгл. чл. 203, ал. 2 от ЗПУО, чл. 57, ал. 2 от НПО) Мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“ се налага със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на учителя, наложил мярката, или на класния ръководител.

Чл. 263 /1/ (съгл. чл. 204, ал. 1 от ЗПУО, чл. 58, ал. 1 от НПО) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция, а в случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ – и съответните териториални структури за закрила на детето.

/2/ (съгл. чл. 204, ал. 5 от ЗПУО, чл. 58, ал. 2 от НПО) При уведомяването по ал. 1 директорът задължително посочва извършеното от ученика нарушение и отправя покана за участие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в процедурата по налагане на санкция.

/3/ (съгл. чл. 204, ал. 4 от ЗПУО, чл. 58, ал. 3 от НПО) В уведомлението по ал. 1 се посочват и условията, при които родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по налагане на санкцията, както следва:

 1. при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той представлява малолетния ученик в процедурата лично или оправомощава за това друго лице;
 2. при изслушване на непълнолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази мнение; той изразява съгласие за извършване лично от непълнолетния ученик на всички действия във връзка с процедурата.

/4/ (съгл. чл. 58, ал. 4 от НПО) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“ и „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“ се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.

Чл. 264 /1/ (съгл. 204, ал. 3 от ЗПУО, чл. 59, ал. 1 от НПО) Преди налагане на санкция и на мярка директорът – за санкциите „забележка“, „отказване на ученика да участва в някои извънучебни занимания, излети, екскурзии, посещения на музей и др.“, „предупреждение за преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ и за мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“, съответно педагогическият съвет – за другите санкции, задължително изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог или на педагогически съветник.

/2/ (съгл. чл. 59, ал. 2 от НПО) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, когато ученикът е малолетен, изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически специалист от училището, или на друго лице, на което ученикът има доверие.

/3/ (съгл. чл. 59, ал. 3 от НПО) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.

/4/ (съгл. чл. 204, ал. 2 от ЗПУО) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.

Чл. 265 /1/(съгл. чл. 60, ал. 1 от НПО) Когато педагогическият съвет е идентифицирал за ученика риск от отпадане от училище, преди налагане на санкцията „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ или на мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването му“, директорът уведомява отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.

/2/ (съгл. чл. 60, ал. 2 от НПО) Преди налагане на санкциите и преди определяне на дейностите за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика се взема мнението на класния ръководител на ученика.

Чл. 266 /1/ (съгл. чл. 205, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от НПО) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от мотивираното писмено предложение на предложението класния ръководител на ученика и/или по предложение на педагогическия съвет.

/2/ (съгл. чл. 205, ал. 2, чл. 61, ал. 2 от НПО) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат резултат.

/3/ (съгл. чл. 61, ал. 3 от НПО) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето /копие от заповедта за наложените на ученик санкции и мерки се връчва от класния ръководител на родителя срещу подпис в дневника на класа в раздел «Забележки» за отразяване на допълнителен час на класа/, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното управление на образованието.

/4/ (съгл. чл. 61, ал. 4 от НПО) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на РУО за общинските училища.

/5/ (съгл. чл. 61, ал. 5 от НПО) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 267 /1/ (съгл. чл. 62, ал. 1 от НПО) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личното образователно дело на ученика, в бележника за кореспонденция и в характеристиката на ученика.

/2/Наложените санкции и мерки се обявяват от класния ръководител пред класа.

/3/ (съгл. чл. 206, ал. 2, чл. 62, ал. 2 от НПО) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РУО.

Чл. 268 /1/ (съгл. чл. 207, ал. 1, чл. 63 от НПО) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.

/2/ (съгл. чл. 207, ал. 3 от ЗПУО) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в дневника на класа.

/3/ (съгл. чл. 207, ал. 2 от ЗПУО) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“ и „преместване в друго училище“ той може да продължи обучението си в паралелката или в училището, в което е преместен.

Чл. 269 /1/ (съгл. чл. 55, ал. 1) Санкциите може да се налагат и за допуснати отсъствия по неуважителни причини.

/2/ (съгл. чл. 55, ал. 2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия по неуважителни причини през учебната година.

/3/ Условията за налагане на санкции за допуснати отсъствия по неуважителни причини от ученика се определят с този Правилник както следва:

 1. предизвестие на родителя и среща – разговор с него в присъствието на ученика – при 3 отсъствия по неуважителни причини;
 2. забележка – при 6 отсъствия по неуважителни причини;
 3. предупреждение за преместване в друга паралелка – при 9 отсъствия по неуважителни причини;
 4. преместване в друга паралелка – при 12 отсъствия по неуважителни причини;
 5. отказ на ученика за участие в някои извънучебни занимания, излети, екскурзии, посещения на музеи и т.н. – при 13 отсъствия по неуважителни причини;
 6. предложение до Кмета на Община Бургас за налагане глоба на родителя за допуснати 14 отсъствия по неуважителни причини;
 7. предупреждение за преместване в друго училище – при 15 отсъствия по неуважителни причини;
 8. преместване в друго училище – при над 15 отсъствия по неуважителни причини.