Мото

Управление

 

Чл. 317 /1/ (съгл. чл.257 ал. 1 от ЗПУО) Орган за управление и контрол на училището е директорът.

/2/  (съгл. чл.257 ал. 2 от ЗПУО) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

Чл. 318 (съгл. чл.258 ал. 1 от ЗПУО) Директорът организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с ДОС за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Чл. 319 /1/ (Чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.

/2/ (Чл. 19, ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Директорът като орган на управление и контрол на училището изпълнява своите функции, като:

 1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията;
 2. отговаря за спазването и прилагането на ДОС;
 3. утвърждава списък-образец на институцията след съгласуване с началника на РУО – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет;
 4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
 5. определя училищния план-прием и организира и осъществява приемането на децата за предучилищно образование в съответствие с наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя вида на организацията на всяка група в предучилищно образование или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация;
 6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици от институцията и с организирането и изпълнението на приема;
 7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование;
 8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;
 9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите;
 10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им;
 11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
 12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа;
 13. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
 14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
 15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
 16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
 17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
 18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, възпитание и труд;
 19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията;
 20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
 21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;
 22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
 23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от ЗПУО.;
 24. разпределя учениците по паралелки, съгласно нормативните документи.

            /2/ Със заповед определя комисии, които функционират в училището /Приложение № 2/.

            /3/ Със заповед определя обработващ личните данни съгласно Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

/5/ Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

/3/ (Чл. 19, ал. 3 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

/4/ (Чл. 19, ал. 5 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи.

Чл. 320 /1/ (Чл. 21, ал. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.

/2/ (Чл. 21, ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Функциите на заместник-директорите в държавните и в общинските институции се определят от директора.

Чл. 321 /1/ (Чл. 22, ал. 1 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Заместник-директорите, които осъществяват функции, свързани с управлението и контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска работа.

/2/ (Чл. 22, ал. 2 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Заместник-директорът, който изпълнява функции, свързани с управлението и контрола на учебната административно-стопанска дейност, може да изпълнява норма за преподавателска работа, ако отговаря на изискванията за заемане на длъжност „учител“. В този случай той е педагогически специалист.

/3/ (Чл. 22, ал. 3 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, изпълняват и функциите на длъжността „учител“ по чл. 4, ал. 1 Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

/4/ (Чл. 22, ал. 4 от Наредба № 12/01.09.2016 т. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора и произтичащи от спецификата на длъжността и вида на институцията.

Чл. 322 (съгл. чл.259 ал. 1 от ЗПУО) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди.

Чл. 323 (съгл. чл.260 ал. 1 от ЗПУО) При управлението и контрола на учебната, учебно-производствената, учебнотворческата, спортната и административностопанската дейност директорът може да се подпомага от един или няколко заместник-директори.

Чл. 324 /1/  (съгл. чл.261 ал. 1 от ЗПУО) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО.

/2/  (съгл. чл.261, ал. 2 от ЗПУО) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 1 – 4 от ЗПУО.сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“.

Чл. 325 /1/ (съгл. чл.271, ал. 1 от ЗПУО) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.

/2/ (съгл. чл.271, ал. 2 от ЗПУО) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в училището се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.

/3/ (съгл. чл.271, ал. 3 от ЗПУО) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.

/4/ (съгл. чл.271, ал. 4от ЗПУО)  Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата.

Чл. 326 (съгл. чл.272 от ЗПУО) Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.

Чл. 327 /1/ (съгл. чл.273, ал. 1 от ЗПУО) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността му и определяне на насоките за подобряване.

/2/ (съгл. чл.273, ал. 3 от ЗПУО) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция на всяко училище.

Чл. 328 (съгл. чл.274, ал. 1 от ЗПУО) За извършване на инспектирането се създава Национален инспекторат по образованието като юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със седалище София.