Мото
head
 • Начало
 • Училищни комисии през 2016 – 2017 година

Училищни комисии през 2016 – 2017 година

 

 1. Комисия за възпитателната работа и съхраняване паметта на училището

ЛЮСИ ДИМИТРОВА ГАЙДАРДЖИЕВА – председател

ТЯНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ВЪЛЧЕВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – педагогически съветник

ПЕТЯ КОЙЧЕВА СТОЯНОВА

 

 1. Комисия за квалификационна дейност :

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА– председател

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

КАРИНА ТЕНЧЕВА ЩЕРЕВА

РОСИЦА МИРЧЕВА ДИНЕВА

РАДОСТИНА РАЛЕВА ГЕНОВА

 

 1. Комисия за превенция на противообществените прояви на учениците и за оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризистна ситуация.

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – педагогически съветник

РУМЯНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

РОСИЦА ДИМОВА КАРАДИМОВА

ЖАСМИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА – медицинска сестра в училище

СТЕФАН ЧИНКОВ КАРАЯНЕВ – училищен настоятел, работещ в полицията

 

 1. Комисия за рекламна дейност, връзки с обществеността и популяризиране на дейността на училището:

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА – председател

КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

НЕЛИ ЖИВКОВА БАКЪРДЖИЕВА

ЛЕОНТИНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – педагогически съветник

КАТЯ ИВАНОВА ПАУНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-ПЪРВИНСКА

 

 1. Комисия за безопасност на движението:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

ГАЛИНА АНАСТАСОВА МЕТАЛКОВА

РУМЯНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

СОНЯ СТЕФАНОВА ДЕНЕВА

ТАНЯ КИРИЛОВА ЦОНЕВА

 

 1. Комисия за защита при бедствия, аварии и катастрофи:

ГАЛИНА ИЛЧЕВА ЖИШЕВА – председател

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА– зам -председател

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

ЖАСМИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА – медицинска сестра в училище

ЯНИ СТАВРАКИЕВ АЛЕКСИЕВ

ДРАГНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА

 

 1. Комисия за спортно-туристическата дейност:

ДРАГНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА – председател

РОСИЦА ХРИСТОВА ЮРУКОВА

ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ДОЧЕВ

 

 1. Комисия за украсата:

ГАЛИНА АНАСТАСОВА МЕТАЛКОВА – председател

ПЕПИ СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

РУМЯНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ДАНДАНОВА-СТОЯНОВА

МАРИЯНА МАЛЧЕВА СТОЯНОВА

 

9.Комисия за даренията:

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА – председател

АННА СТОЯНОВА КОЖУХАРОВА

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

 

 1. Комисия за опазване на училищната база и възстановяване на нанесените щети:

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА – председател

СТЕФКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

ЛЮСИ ДИМИТРОВА ГАЙДАРДЖИЕВА

СВЕТЛА ТЕНЕВА ОРЕШКОВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ДАНДАНОВА-СТОЯНОВА

ДИАНА ШПЕРОВА-КИРЧЕВА

ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

ЗЛАТКА ПЕТРОВА КАМОВА

ГИНКА НИКОЛОВА ВЕЛЧЕВА

 

 1. Комисия за привличане на ученици и приемственост ЦДГ – І клас; ІVV клас:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

МО на ІV клас – Л. ГАЙДАРДЖИЕВА, Р. ГЕНОВА, И. ХРИСТОВА, Е. ИВАНОВА

М0 на V клас – Й. МИЛЕВА, К. ЩЕРЕВА, В. ВЪЛЧЕВА

КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СТАНЧЕВА-ГРОЗЕВА

ДИАНА ШПЕРОВА – КИРЧЕВА

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – педагогически съветник

ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

 

 1. Комисия за изготвяне на седмичното учебно разписание:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

КАРИНА ТЕНЧЕВА ЩЕРЕВА

ДАНИЕЛА ТРИФОНОВА НЕДЯЛКОВА

ВЕЛИЧКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

По един представител по класове – РАДОСТИНА РАЛЕВА ГЕНОВА

                                                                         СВЕТЛА ТЕНЕВА ОРЕШКОВА 

                                                            ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

                                                             МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

                                                                      РОСИЦА ХРИСТОВА ЮРУКОВА

ЖАСМИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА – медицинска сестра в училище

 

 1. Комисия за подготовкаи провеждане на 24 май:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

РАДОСТИНА ГОШЕВА КАСАБОВА

ГАЛИНА АНАСТАСОВА МЕТАЛКОВА

ДРАГНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ ДОЧЕВ

КАТЯ ИВАНОВА ПАУНОВА

НЕДЯЛКА АНДОНОВА ТОДОРОВА

ГАНКА МИХАЙЛОВА ДОМУСЧИЕВА

НЕЛИ ЖИВКОВА БАКЪРДЖИЕВА

КЕРА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ДАНДАНОВА-СТОЯНОВА

ЕМАНУИЛ ДИМИТРОВ АРНАУДОВ

 

 1. Комисия за одобряване на офертите:

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА – председател

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

СВЕТЛА ТЕНЕВА ОРЕШКОВА

 

 1. Комисия за работа към Дружество на БЧК /Български червен кръст/:

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА– председател

ТЯНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

СТЕФКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ЖАСМИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА – медицинска сестра в училище

            ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ВЕТРЕВА

 

 1. Комисия за ученическо самоуправление:

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА /педагогически съветник/ – председател

ЛЮСИ ДИМИТРОВА ГАЙДАРДЖИЕВА

РОСИЦА ДИМОВА КАРАДИМОВА

КАРИНА ТЕНЧЕВА ЩЕРЕВА

ТАНЯ КИРИЛОВА ЦОНЕВА

СОНЯ АЛЕКСДАНДРОВА ГРИГОРОВА

 

 1. Комитет по условия на труд:

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА– председател

ГАЛИНА АТАНАСОВА МЕТАЛКОВА – зам.- председател

ЖАСМИНА СТОЯНОВА КЮМЮРДЖИЕВА – медицинска сестра в училище

Д-Р ПЕЦОВ – лекар от службата по трудова медицина

ЯНИ СТАВРАКИЕВ АЛЕКСИЕВ

 

 1. Комисия за организиране и провеждане Патронния празник на училището

РОСИЦА ХРИСТОВА ЮРУКОВА – председател

КАТЯ ИВАНОВА ПАУНОВА

ВАЛЕНТИНА ЛИЦОВА КОСТОВА

ЛЕОНТИНА ИВАНОВА ДАМЯНОВА

ГАЛИНА АТАНАСОВА МЕТАЛКОВА

ДРАГНА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ДАНДАНОВА-СТОЯНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-ПЪРВИНСКА

КЕРА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

ЕМАНУИЛ ДИМИТРОВ АРНАУДОВ

 

 1. Комисия за оценяване на постигнатите резултати от труда:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА

ВАЛЕНТИНА ЛИЦОВА КОСТОВА

РАДОСТИНА РАЛЕВА ГЕНОВА

СВЕТЛА ТЕНЕВА ОРЕШКОВА

 

 1. Комисия по етика:

ГАЛИНА ИЛЧЕВА ЖИШЕВА – председател

РАДОСТИНА ГОШЕВА КАСАБОВА

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

ТЯНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

МАРИЯНА МАЛЧЕВА СТОЯНОВА

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

 

 1. 21. Комисия по жалби и сигнали:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА– председател

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА ДАНДАНОВА-СТОЯНОВА

РОСИЦА ДИМОВА КАРАДИМОВА

 

 1. Училищен координационен съвет за справяне с насилието между децата и учениците:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – зам.-председател

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

МАРИЯНА МАЛЧЕВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИНА ЛИЦОВА КОСТОВА

СТЕФАН ЧИНКОВ КАРАЯНЕВ – родител, работещ в полицията

Ученици от Ученическия съвет –  Михаела Райчева Проданова от VІІ а клас, Петър Станиславов Гергов от VII а клас.

 

 1. Комисия за оценка на представените документи, издадени от училища на чужди държави:

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА – председател

ЖИВКА ТОДОРОВА ГЕРГОВА – зам.-председател

РАДОСТИНА ГОШЕВА КАСАБОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

 

 1. Комисия за организиране и провеждане на състезанието „Знанието е сила и мъдрост“:

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА – председател

КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

РУМЯНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

РАДОСТИНА РАЛЕВА ГЕНОВА

ИРИНА РАДЕВА СТОЙЧЕВА

ГАЛИНА АНАСТАСОВА МЕТАЛКОВА

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

ГАНКА МИХАЙЛОВА ДОМУСЧИЕВА

ОЛГА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА-ДАНДАНОВА

 

 1. 25. Комисия за разработване и координиране на прилагането на институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование /чл. 19, ал. 1, ал. 2 от Наредба №13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование/:

 

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – председател

МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА – главен учител в начален етап

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА – главен учител в прогимназиален етап

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА

…………………… – ученик от Ученическия съвет на училището

…………………… – родител от УН

 

 1. Методически обединения /МО/ по учебни предмети:

МО на учителите от начален етап, ПГ и ПИГ;

            Председател: Мария Караиванова – главен учител

            Членове: Диана Шперова – Кирчева, Катя Кръстева

МО на учителите по Български език и литература

            Председател: Весела Вълчева

МО на учителите по Природни науки и екология, Обществени науки и гражданско образование;

            Председател: Росица Карадимова

МО на учителите по Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество, Домашна техника и икономика, Технологии и Физическо възпитание и спорт;

            Председател: Галина Металкова

МО на учителите по чуждоезиково обучение;

            Председател: Валентина Костова         

МО на учителите по математика и ИТ;

            Председател: Карина Щерева

МО на класните ръководители;

            Председател: Весела Вълчева

Координатор на МО в прогимназиален етап – Йонка Милева – главен учител