Мото
head

Училищно настоятелство

 

Чл. 345 /1/ (съгл. чл. 306 ал. 1 от ЗПУО) Училищното настоятелство е независимо доброволно сдружение към ОУ „Свети княз Борис І“ за подпомагане дейността на образователната институция.

/2/ (съгл. чл. 306 ал. 2 от ЗПУО) Към училището може да се създава само едно настоятелство.

/3/ (съгл. чл. 306 ал. 4 от ЗПУО) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт.

Чл. 346 /1/ (съгл. чл. 307 ал. 1 от ЗПУО) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на родители, учители или общественици.

/2/ (съгл. чл. 307 ал. 2 от ЗПУО) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица.

Чл. 347 /1/ (съгл. чл. 308 ал. 1 от ЗПУО) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите.

/2/ (съгл. чл. 308 ал. 2 от ЗПУО) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години.

/3/ (съгл. чл. 308 ал. 3  от ЗПУО) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател.

Чл. 348 (съгл. чл. 309 от ЗПУО) За постигане на целите си настоятелствата:

 1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролират целесъобразното им разходване;
 2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището;
 3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учениците, учителите от училището;
 4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на децата и учениците, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата и учениците;
 5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;
 6. организират обществеността за подпомагане на училището;
 7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното и училищното образование;
 8. съдейства за включване на родителите при организирането на свободното време на децата и учениците;
 9. подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията, дискриминацията във всички нейни форми на проявление и други вредни влияния върху децата и учениците;
 10. подпомага социално слабите деца и ученици;
 11. съдейства на комисията за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Чл. 349 /1/ Училищното настоятелство може да предлага на Педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло на учениците, училищни символи и ритуали. Настоятелството съдейства за популяризиране сред родителската общественост и за реализиране на училищата политика за въвеждане на  униформено облекло /елементи на униформено облекло/ на учениците.

/2/ Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РУО на МОН.

/3/ Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на Училищното настоятелство.

/4/ В началото на всяка учебна година на паралелкови родителски срещи се избират паралелкови родителски съвети от 3 до 5 души, членовете на които избират управителен орган на Училищното настоятелство – Съвет на настоятелите.

/5/ В състава на УН се включват представители на лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности които са на щатна работа в училището, представители на родителите и обществеността.

/6/ Представителите на учителите не могат да бъдат повече от 1/3 от числения състав на сдружението. Те се избират от Педагогическия съвет.

/7/ Представителите на родителите се избират от Общото събрание, организирано от инициативен комитет.

/8/ За дейността си УН разработва и приема свои Устав и План.

/9/ УН се свиква не по – малко от четири пъти през учебната година от неговия председател. За всяко заседание на УН се води протокол.