Мото
head

Финансиране

Чл. 350 /1/ (съгл. чл. 280, ал. 1 от ЗПУО) Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници /дарения, спонсорство, целеви средства от юридически и физически лица/.

/2/(съгл. чл. 280, ал. 2 от ЗПУО) Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които са обект на държавна политика.

/3/ (съгл. чл. 280, ал. 3 от ЗПУО) Средствата от държавния бюджет са за:

 1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
 2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
 3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

Чл. 351 /1/ (съгл. чл. 282, ал. 1 от ЗПУО) Средствата по чл. 349, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година.

/2/ (съгл. чл. 282, ал. 2 от ЗПУО) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.

/3/ (съгл. чл. 282, ал. 6 от ЗПУО) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност по ал. 2 между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност. Формулите включват основни и допълнителни компоненти.

/4/ (съгл. чл. 282, ал. 7 от ЗПУО) Формулите по ал. 3 се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на училищата. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

/5/ (съгл. чл. 282, ал. 21 от ЗПУО) Освен средствата по ал. 3 в бюджетите на държавните и общинските училища и детски градини, прилагащи система на делегиран бюджет, се включват и разходи за сметка на:

 1. установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
 2. собствените приходи на училището или детската градина;
 3. допълнително финансиране, извън средствата по чл. 349, ал. 3, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган;
 4. дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган към края на предходната година.

Чл. 352 /1/ (съгл. чл. 283, ал. 1 от ЗПУО) Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:

 1. закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека;
 2. целодневна организация на учебния ден и хранене;
 3. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
 4. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
 5. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
 6. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
 7. подкрепа за ученици с изявени дарби;
 8. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.

/2/ (съгл. чл. 283, ал. 4 от ЗПУО)  Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставят на училищата, в които те се обучават.

/3/ (съгл. чл. 283, ал. 8 от ЗПУО) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.

Чл. 353 /1/ (съгл. чл. 284, ал. 21 от ЗПУО) Средствата за развитие на училището включват:

 1. разходи за подобряване на материалната база;
 2. средства за повишаване на качеството на обучението;
 3. средства за развитие и за подпомагане на педагогическите специалисти по чл. 219, ал. 5 от ЗПУО;
 4. библиотечно-информационно осигуряване;
 5. други разходи, насочени към подобряване на физическата среда и на образователния процес.

/2/(съгл. чл. 284, ал. 2 от ЗПУО)  Средствата по ал. 1, т. 2 се предоставят на училищата с високи или с ниски образователни резултати и се използват, както следва:

 1. от училищата с високи образователни резултати – по тяхна преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
 2. от училищата с ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.

/3/ (съгл. чл. 284, ал. 3 от ЗПУО)  Средствата по ал. 1, т. 2, предоставени за училищата с ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.

/4/ (съгл. чл. 284, ал. 4 от ЗПУО) Образователните резултати по ал. 2 се определят по методология, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Задължителен елемент от методологията са резултатите от обучението и оценката от инспектирането.

/5/ (съгл. чл. 284, ал. 5 от ЗПУО) Условията и редът за разпределение на средствата по ал. 1 се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.

Чл. 354 /1/ (съгл. чл. 289, ал. 1 от ЗПУО) Държавните и общинските училища прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището:

 1. на второстепенен разпоредител с бюджет;
 2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
 3. да се разпорежда със средствата на училището;
 4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.

/2/ (съгл. чл. 289, ал. 2 от ЗПУО) Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата държавна или общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата на училището дейност.

Чл. 355 /1/ (съгл. чл. 290, ал. 3 от ЗПУО) Училищата, прилагащи система на делегиран бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

Чл. 356 (съгл. чл. 291 от ЗПУО)  Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие.

Чл. 357 /1/. (съгл. чл. 293, ал. 1 от ЗПУО)  Собствените приходи на общинските училища са:

 1. приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
 2. приходите от собствени земеделски земи и гори;
 3. приходите от права на интелектуална собственост;
 4. приходите от реализация на продукция и услуги от практическо обучение;
 5. приходите от дарения и завещания;
 6. други приходи, определени с нормативен акт.

/2/. (съгл. чл. 293, ал. 2 от ЗПУО) Първостепенните разпоредители с бюджет не могат да намаляват размера на средствата от държавния или общинския бюджет, определени при условията и по реда на ЗПУО за държавните и общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие за сметка на собствените им приходи.

Чл. 358 /1/. (съгл. чл. 298, ал. 1 от ЗПУО) Издръжката на децата в предучилищното образование в държавните и общинските детски градини и училища се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет.

/2/. (съгл. чл. 298, ал. 2 от ЗПУО) Родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.

/3/. (съгл. чл. 298, ал. 3 от ЗПУО)  Размерът и редът за заплащане на таксите по ал. 2 се определят:

 1. със Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища;

/4/. (съгл. чл. 298, ал. 4 от ЗПУО)  Родителите не заплащат такси в случаите, определени с нормативен акт.

Чл. 359 /1/. (съгл. чл. 300, ал. 1 от ЗПУО)  В системата на предучилищното и училищното образование се събират такси в размери, определени с тарифа на Министерския съвет, за:

 1. признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение; таксата се определя в зависимост от признавания етап на училищно обучение, степента на образование и професионална квалификация и включва разходите за проверка на документите и за извършване на експертна оценка за съпоставяне продължителността на обучението, вида на училището, в което е извършено обучението, и учебните предмети с изискванията на нормативните актове и учебните планове и програми, действащи в системата на предучилищното и училищното образование;
 2. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене; таксата се определя в зависимост от вида на валидирането и включва разходите за проверка на внесените документи и за провеждане на изпитването;
 3. провеждане на курсове за ограмотяване, курсове за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап или за завършени класове от прогимназиален етап; таксата включва разходите за обучение и за провеждане на изпитването;
 4. обучение на граждани на трети държави над задължителната училищна възраст; таксата включва разходите за обучение.

/2/ (съгл. чл. 300, ал. 2 от ЗПУО) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 постъпват в приход на бюджета на Министерството на образованието и науката, а таксите по ал. 1, т. 2 – 4 – по бюджета на съответното училище.

/3/ (съгл. чл. 300, ал. 3 от ЗПУО) Таксите по ал. 1, т. 1 не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст.

/4/ (съгл. чл. 300, ал. 4 от ЗПУО) Таксите по ал. 1, т. 2 и 3 не се събират, когато дейностите се финансират със средства от национални и международни програми и проекти