Мото
head

Бюджет

Информация за разпределение на средствата по параграфи – бюджет 2016 г.
на ОУ „Св. княз Борис І” – Бургас

Заплати за персонала:

§ 100 – 675 500

Други възнаграждения и плащания:

§ 200 – 56 500

Задължителни осигурителни вноски от работодателя:

§500 – 155 000

Издръжка:

§1000 – 285 987

§1011

(храна) – 36 328

§1012 – 3765

(медикаменти)

§101 – 35000

(постелен инвентар и облекло)

§1014  – 2300

(разходи за книги за бибил. и учебни и научно-изследоват. квалификации)

§1015 (материали) – 55 100

§1016 (вода, горива, енергия) – 63 500

§1020 (външни у-ги) – 48 518

§1030 (текущ ремонт) – 51 490

§ 1981 (данъци, мита, такси) – 2400

§1051 (командировки в страната) – 1000

§1062 (разходи за застраховки) – 800

Всичко разходи по бюджета:1 174 887 лв.