Мото

БЛАНКИ

Декларация за съгласие

Заявления  за края на годината   1. – 3. клас  до 29.05.2020 г.       4 – 6 клас до 13.06.2020г.

Заявление ИУЧ – І – ІVклас

Заявление ГЦОУД – І – ІV

Заявление ИУЧ – V- VIIклас

Анкетна карта ХРАНЕНЕ

Основна и подкрепителна закуска

Протокол кл.ръководителХранене

Заявление за спортни дейности – І – VІІ

Заявление  ФУЧ

Доклад – движение на учениците 1-7 клас

 

 

Заявления за преместване на ученици от един клас в друг.

ЗАЯВЛЕНИЕ – Обр. прем от един клас в друг –

(Заявленията ще се приемат в канцеларията на ЗАС на втория етаж на училището.)

Заявление прием на ученик

Заявление за освобождаване от часовете по физ.възпитание

Заявление – ФВС – чл.62,ал.5

Заявление – ФВС – чл.62,ал.6

Заявление за отсъствие 3 дни кл. р-л

Заявление за отсъствие 7 дни

Заявление за отсъствие при посещение на спортен клуб и др.

Заявление за достъп до обществена информация