Мото

ПЛАНОВЕ/ ПРОГРАМИ

Годишен комплексен план 2021-2022г.

Стратегия за развитието на училището за периода 2021 -2025г.

Програмна система на подготвителната група в училище за периода 2021-2025г.

Мерки за подобряване качеството на образованието в „ОУ Св. сняз Борис І“ 2021-2022г.

Програма равни възможности

Програма за превенция ранното напускане на училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма

Годишна програма ГЦУОД 2021 – 2022г.

План за квалифакационна дейност 2021-2022г.

Междуинстициунален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ОУ „Свети княз Борис I“- град Бургас, приложение Писмо № 9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова с анотация на социални услуги.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства.

Кратка информация за същността на всеки един вид услуга.

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други ситуации.

Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги