Мото
head
 • Начало
 • Обучение
 • План за работа на КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище

План за работа на КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ за превенция и справяне с тормоза, насилието и асоциалните прояви на учениците в училище

УТВЪРЖДАВАМ:
ГАЛИНА ЖИШЕВА
Директор

П Л А Н

на Училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище през учебната 2016/2017 година в състав:

 

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА  – ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ИЛЧЕВА – ПЕДАГ. СЪВЕТНИК

ЙОНКА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА –  ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В ПРОГИМН. ЕТАП

МАРИЯ СТОЯНОВА КАРАИВАНОВА – ГЛАВЕН УЧИТЕЛ В НАЧ. ЕТАП

МАРИЯНА МАЛЧЕВА СТОЯНОВА – УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦОУД

ВАЛЕНТИНА ЛИЦОВА КОСТОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ В ПРОГИМН. ЕТАП

СТЕФАН ЧИНКОВ КАРАЯНЕВ – УЧ. НАСТОЯТЕЛ, РАБОТЕЩ В ПОЛИЦИЯТА

МИХАЕЛА РАЙЧЕВА ПРОДАНОВА – УЧЕНИЧКА ОТ УЧЕН. СЪВЕТ –  VII А КЛАС

ПЕТЪР СТАНИСЛАВОВ ГЕРГОВ – УЧЕНИК ОТ УЧЕН. СЪВЕТ – VII А КЛАС

 

 

І. Основни принципи: прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

II. Цел:

 1.  Противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище чрез прилагане на последователна и целенасочена политика, която да се споделя и следва от цялата училищна общност и се подкрепя от всички отговорни институции.
 2. Изграждане на умения и техники за справяне с различните форми на насилие.

IІІ. Задачи:

 1. Да се ограничат проявите на тормоз и агресия между децата и учениците в училище.
 2. В извършването на този процес да се мобилизират и координират усилията на педагогическата и непедагогическа общност, на учениците, на родителите и всички извънучилищни институции, организации и служби.
 3. Да се изгради система за превенция и интервенция в училище за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците и въведе защитна мрежа от правила за задълженията на всички по темата.

ІV. Дейности:

     1. Създаване на координационен съвет на училището със заповед на директора.

                                                                                                                                  Срок: м. септември

                                                                                                                                   Отг.: директорът

 1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие, с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и с Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Изготвяне на списък с подписи.

                                                                                                                                  Срок: м. септември

                                                                                                                                  Отг.: Илчева, Жекова

 1. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз, изготвени от координационния съвет и заложени в Правилника за дейността на училището.

                                                                                                                                  Срок: до края на м. Октомври

                                                                                                                                  Отг.: Жекова, Милева, Караиванова, кл. р-ли

 1. Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище по ред, определен от директора на училището – учениците се запознават в часа на класа, родителите – на родителски срещи.

                                                                                                                                 Срок: първата седмица на м. Октомври

                                                                                                                                 Отг.:  класни ръководители

 1. Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището в началото и края на учебната година посредством Приложение 3 към Механизма.

                                                                                                                               Срок:. септември-октомври, май-юни

                                                                                                                               Отг.:  класните ръководители

 1. Анализ и обобщаване на резултатите от оценката и резултатите на изследването се извършва от координационния съвет.

                                                                                                                               Срок: октомври, юни

                                                                                                                               Отг.: Илчева

 1.  Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия – на заседание на ПС, на родителски срещи, в часа на класа.

                                                                                                                               Срок: октомври, май

                                                                                                                                Отг.: Илчева, кл.р-ли

 1.  Разработване от Координационния съвет на план за съответната учебна година за противодействие на училищния тормоз във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането (изследването), който се утвърждава от директора на училището. Планът се актуализира ежегодно, при необходимост може да има актуализация и по време на учебната година към края на първия учебен срок – месец януари.

                                                                                                                                      Срок: до края на месец октомври

                                                                                                                                     Отг.: Жекова, коорд. съвет

 1. Да се разработят и въведат превантивни мерки за предотвратяване и противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

                                                                                                                                        Срок: през учебната година

                                                                                                                                         Отг: кл.р-ли, координационен съвет

 1. Обучителни дейности по превенция и интервенция на ниво клас. Изготвяне на правила от всеки клас, с цел създаване на общоучитлищни правила и процедури за учениците. Поставяне на видно място в класната стая.

                                                                                                                                      Срок: до края на м. октомври

                                                                                                                                                                                                                               Отг.: кл.р-ли, Милева, Караиванова,                                                                                                                               координационен съвет

 1. В час на класа, да се изнесат уроци с представители на отдел „Пътна полиция”, с цел намаляване броя на пътните инциденти и травми по пътищата с деца и ученици.

                                                                                                                                      Срок: през учебната година

                                                                                                                                      Отг.: Жекова, Илчева, класни р-ли

 1. В час на класа, да се изнесат уроци по Националната програма „Работа на полицията в училищата”, /“Непълнолетните извършители на престъпления”/, като същите се съгласуват с инспектора по превенция и инспектора от ДПС от Първо РУП на МВР-Бургас.

                                                                                                                                      Срок: 30.11.2016 г.

                                                                                                                                      Отг.: Жекова, Илчева, класни р-ли

 1. Дейности по програмата на Детско полицейско управление в ОУ „Св. княз Борис I”.

                                                                                                                                      Срок: през учебната година

                                                                                                                                                                                                                              Отг.: Илчева, Гайдарджиева, Жекова,                                                                                                                                Гергова

 1. Предприемане на процедури при наличие на тормоз.
 2. Интервенции в ситуации на тормоз, според приетите правила:
 3. При слабо нарушаване на правилата /според ниво 1 от Класификация на нивата и формите на тормоз и предприемане на съответни действия (табл. 1 към Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище)/: Да се изтъкне за нарушеното правило – налагане на съответна последица.

                                                                                                                                        Срок: през учебната година

                                                                                                                                        Отг.: класните ръководители

16.1. При повтаряне на едни и същи нарушения на правилата /според

ниво 2/, да се изготви протокол за тормоз: Да се вазстанови щетата, преценява се дали е необходимо да се говори с родителите.

                                                                                                                                                                                                 Срок: през учебната година                                                                                                                                                                                     Отг.: Гергова, кл. р-ли, Илчева, Директор

16.2. При сериозно нарушаване на правилата /според ниво 3/ – злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, както на детето-жертва, така и на детето- извършител: Да се насочи детето- извършител към полицията, ОЗД и община по силата на координационния механизъм. Да се изготви протокол за тормоз – среща с родителите, възстановяване на щетата.                                                  

Срок: през учебната година

Отг.: Директор, коорд.съвет

16.3. Включване на учениците в допълнителни програми.

Срок: през учебната година

Отг.: Жекова, кл. р-ли, Илчева

 1. Въвеждане на дневник за регистриране и описване на ситуации на тормоз, който се съхранява при педагогическия съветник.

Срок: м. септември

Отг.: Илчева

 1. Обучителни дейности по превенция и интервенция на ниво училище.

18.1. Изготвяне на общоучилищни правила.

Срок: м. октомври

 1. Училищна система за насочване към други служби:

Отг.:координационен съвет

19.1.Уведомява се директора на училището

Отг.: учителят, който е наблюдавал, кл. р-ли

19.2. Уведомяване ОЗД и/или органите на полицията.

Срок: през учебната година

Отг.:  директорът

 1. Включване на родителите: уведомяване, разговори и консултации при необходимост с педагогическия съветник

Срок: през учебната година

Отг.: кл.р-ли, педагогически съветник

 1. Обсъждане на заседание на Педагогически съвет тема: ОУ ”Свети княз Борис І” – безопасна територия на учениците” – „Повишаване на емоционалната интелигентност на педагогическите специалисти и учениците като средство за справяне и управление на емоциите и агресията. Предизвикателства в общуването учител – родител – ученик”.

Отг.: Директорът, пом.-директорът по УД, главни учители, класни ръководители, заемащите учителски и възпитателски длъжности, пед. съветник

 1. Семинар с педагогическите специалисти на тема:„Предизвикателства в общуването учител – родител – ученик“.

Срок:м.октомври-ноември 2016г.                     

Отг.: Жекова, Касабова, Гергова, комисията по квалиф.дейност

 1. Тясно взаимодействие на Координационния съвет с класните ръководители за точно спазване на Правилника за дейността от учениците в училището, като се прилагат необходимите административни мерки при несъобразяване с установените правила.

                                                                Срок: постоянен

                                                                Отг.: коорд.съвет, кл. р-ли

 1. Да се опазва и укрепва вътрешния ред в училище. Деклариране от страна на всички ученици, родители, че са запознати с ПВР в училище, Правилника за дейността и с Вътрешните правила на Училищното настоятелство.

Срок: м.октомври

Отг.: класни ръководители

 1. Дежурството на учителите да се провежда съвместно с дежурни ученици от УС, с цел поддържане на ред и дисциплина по време на учебните занятия и междучасията.

Срок: през уч.година

Отг.: Йонка Милева, М. Караиванова,

по график учителите и ученицитете от         ученическия съвет

 1. При установяване на значими нередности и прояви на тормоз над ученици, своевременно да се уведомяват членовете на Координационния съвет.

Срок: през уч.година

Отг.: учителите

 1. Индивидуална и групова работа с контингента ученици, които са регистрирани до момента и активна дейност за превенция с тези, които са предразположени към подобни прояви с цел недопускането им.

Срок: през уч.година

                                                                        Отг.: Илчева

V. Взаимодействие с обществеността:

 1. Координационният съвет да работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическия съветник, училищното настоятелство, родителите.
 2. Коорд. съвет да взаимодейства с:

2.1. Отдел „Закрила на детето”;

2.2. Местната комисия за БППМН;

2.3. Дирекция „Социално подпомагане”;

2.4. Държавната агенция за закрила на детето или Министерството

навътрешните работи /Към Държавна агенция за закрила на детето функционира

Национална телефонна линия за деца 116 111/ ;

2.5. Цнтровете за социална превенция, консултативни кабинети;

2.6. Обществените възпитатели;

2.7. Инспекторите от ДПС;

2.8. Националната мобилна група за психологическа подкрепа във връзка Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция от март 2010 година /сформирана със заповед №РД 09-555/26.04.2016 г. на министъра на образованието и науката/;

2.9. Неправителствени организации.

 

  

Разработили:

Диана Жекова –

Златка Илчева –