Мото
head

Седмично учебно разписание и график на учебните часове

ГРАФИК НА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 -2017 ГОДИНА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І“ – ГРАД БУРГАС

УТВЪРЖДАВАМ:
ГАЛИНА ЖИШЕВА

Директор

ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016 -2017 ГОДИНА, 

ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С ПРОТОЛ № 10 ОТ 01.09.2016 ГОДИНА

І СМЯНА

 

КЛАСОВЕ

І – ІІ КЛАС

35 МИНУТИ

ІІІ – ІV КЛАС

40 МИНУТИ

V – VІІ КЛАС

40 МИНУТИ

ЧАСОВЕ

І КЛАС – САМО І СМЯНА

ІІ – ІV КЛАС МЕСЕЦ - ІХ, ХІ, І, ІІІ, V.

V – VІІ КЛАС

МЕСЕЦ - Х, ХІІ, ІІ, ІV, VІ

1 ЧАС 08.20 – 08.55 08.00 – 8.40 07.30 – 08.10
2 ЧАС 09.05 – 09.40 08.50 – 09.30 08.20 – 09.00
3 ЧАС 10.00 – 10.35 09.50 – 10.30 09.10 – 09.50
4 ЧАС 10.45 – 11.20 10.40 – 11.20 10.15 – 10.55
5 ЧАС 11.30 – 12.05 11.25 – 12.05 11.05 – 11.45
6 ЧАС 12.15 – 12.50 12.10 – 12.50 11.55 - 12.35
7 ЧАС ------------------ ------------------ 12.40 – 13.20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ:

І – ІІ КЛАС   - 09.40 – 10.00 /20 МИНУТИ/

ІІІ – ІV КЛАС - 09.30 – 09.50 /20 МИНУТИ/

V – VІІ КЛАС - 09.50 – 10.15 /25 МИНУТИ/

ІІ СМЯНА
  КЛАСОВЕ

ІІ КЛАС

35 МИНУТИ

ІІІ – ІV КЛАС

40 МИНУТИ

V – VІІ КЛАС

40 МИНУТИ

ЧАСОВЕ ІІ – ІV КЛАС МЕСЕЦ - Х, ХІІ, ІІ, ІV.

V – VІІ КЛАС 

МЕСЕЦ - ІХ, ХІ, І, ІІІ, V

1 ЧАС 13.40 – 14.15 13.40 – 14.20 13.15 – 13.55
2 ЧАС 14.25 – 15.00 14.30 – 15.10  14.05 – 14.45
3 ЧАС 15.20 – 15.55 15.30 – 16.10 14.55 – 15.35
4 ЧАС 16.05 – 16.40 16.20 – 17.00 16.00 – 16.40
5 ЧАС 16.50 – 17.25 17.10 – 17.50 16.50 – 17.30
6 ЧАС 17.35 – 18.10 18.00 – 18.40 17.40 – 18.20
7 ЧАС ------------------ --------------------- 18.25 – 19.05

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ:

ІІ КЛАС        -           15.00 – 15.20 /20 МИНУТИ/

ІІІ – ІV КЛАС         - 15.10 – 15.30 /20 МИНУТИ/

V – VІІ КЛАС        - 15.35 – 16.00 /25 МИНУТИ/

Забележка: Малките междучасия са с продължителност 10 минути, голямото в начален етап е 20 минути, а в прогимназиален етап – 25 минути.

Седмично разпределение на дейностите в ГЦОУД – НАЧАЛЕН ЕТАП

Седмично разпределение на дейностите в ГЦОУД – НАЧАЛЕН ЕТАП

ІІ клас

І СМЯНА

08.00 – 08.35 часа – Самоподготовка

08.35 – 08.45 часа – Почивка

08.45 – 09.20 часа - Самоподготовка

09.20 – 09.50 часа – Голямо междучасие

09.50 – 10.25 часа – Занимания по интереси

10.25 – 10.35 часа - Почивка

10.35 – 11.10 часа – Занимания по интереси

11.10 – 11.20 часа - Почивка

11.20 – 11.55 часа – Организиран отдих и физическа активност /организиран обяд/

11.55 – 12.05 часа – Почивка

12.05 – 12.40 часа - Организиран отдих и физическа активност

12.40 – 14.00 часа – Методическа подготовка на учителя

І клас, ІІ клас

ІІ СМЯНА

11.30 – 12.15 часа – Методическа подготовка на учителя

12.15 – 12.50 часа – Организиран отдих и физическа активност /организиран обяд/

12.50 – 13.00 часа – Почивка

13.00 – 13.35 часа - Организиран отдих и физическа активност

13.35 – 13.45 часа – Почивка

13.45 – 14.20 часа – Самоподготовка

14.20 – 14.30 часа – Почивка

14.30 – 15.05 часа - Самоподготовка

15.05 – 15.35 часа – Голямо междучасие

15.35 – 16.10 часа – Занимания по интереси

16.10 – 16.20 часа - Почивка

16.20 – 16.55 часа - Занимания по интереси

16.55 – 17.30 часа – Методическа подготовка на учителя

ІІІ клас, ІV клас

І СМЯНА

08.00 – 08.40 часа – Самоподготовка

08.40 – 08.50 часа – Почивка

08.50 – 09.30 часа - Самоподготовка

09.30 – 10.00 часа – Голямо междучасие

10.00 – 10.40 часа – Занимания по интереси

10.40 – 10.50 часа - Почивка

10.50 – 11.30 часа – Занимания по интереси

11.30 – 11.40 часа - Почивка

11.40 – 12.20 часа – Организиран отдих и физическа активност / организиран обяд/

12.20 – 12.30 часа – Почивка

12.30 – 13.10 часа - Организиран отдих и физическа активност

13.10 – 14.00 часа – Методическа подготовка на учителя

ІІІ клас, ІV клас

ІІ СМЯНА

11.30 – 12.20 часа – Методическа подготовка на учителя

12.20 – 13.00 часа – Организиран отдих и физическа активност /организиран обяд/

13.00 – 13.10 часа – Почивка

13.10 – 13.50 часа - Организиран отдих и физическа активност

13.50 – 14.00часа – Почивка

14.00 – 14.40 часа – Самоподготовка

14.40 – 14.50 часа – Почивка

14.50 – 15.30 часа - Самоподготовка

15.30 – 16.00 часа – Голямо междучасие

16.00 – 16.40 часа – Занимания по интереси

16.40 – 16.50 часа - Почивка

16.50 – 17.30 часа - Занимания по интереси

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

І СМЯНА

07.30 – 13.30 часа – за учителя

08.00 – 08.30 часа – Прием на децата

08.30 – 08.40 часа – Утринна гимнастика

08.40 – 09.10 часа – І-ва педагогическа ситуация

09.10 – 09.30 часа – Закуска

09.35 – 10.10 часа – ІІ-ра педагогическа ситуация

10.00 – 10.10 часа – Почивка

10.10 – 10.40 часа – ІІІ –та педагогическа ситуация

10.40 – 10.50 часа – Почивка

10.50 – 11.20 часа – ІV-та педагогическа ситуация

11.20 – 12.10 часа – Сюжетно-ролеви игри

12.10 – 12.40 часа – Изпращане на децата

учител: Катя Кръстева

Изготвил:
Диана Жекова

I клас

I клас

Іа час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ - Български език и литература Околен свят
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт ИУЧ - Математика
3 Български език и литература Математика Музика Български език и литература ИУЧ - Български език и литература
4 Музика Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Математика Изобразително изкуство
5 УЧСД (*) Час на класа Математика Технологии и предприемачество
0
Іб час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Околен свят  Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ-Български език и литература
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика ИУЧ - Математика
4 Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Музика
5 Час на класа Технологии и предприемачество Изобразително изкуство ИУЧ - български език и литература
0
Ів час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Математика Български език и литература Математика Околен свят ИУЧ-Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
3 Български език и литература Математика Български език и литература Музика Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература УЧСД (*) ИУЧ - Математика ИУЧ - Български език и литература Изобразително изкуство
5 Музика Час на класа Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
0
Іг час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Околен свят Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ - Български език и литература
2  Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Математика
3 Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт ИУЧ - Математика
4 Математика Изобразително изкуство Музика ИУЧ - Български език и литература УЧСД(*)
5 Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
 0
Ід час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Околен свят Математика  Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ - Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература ИУЧ - Математика Математика ЗИП - Български език и литература
4 Български език и литература Музика Музика УЧСД(*) Изобразително изкуство
5 ИУЧ - Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Час на класа
0

II клас

II клас

2 а час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Математика Математика Български език и литература Околен свят ЗИП-Математика
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
3 Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература 
4 Български език и литература Музика Математика ЗИП - Български език и литература Домашен бит и техника
5 Музика ДЧ - ФВС (*) Изобразително изкуство Час на класа СИП-Мажоретен състав
0          

2 б час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Математика Математика Български език и литература  Математика Околен свят
2 Музика Български език и литература Български език и литература  Български език и литература  Музика
3 Руски език Български език и литература Руски език ЗИП - Български език и литература Български език и литература 
4 Физическо възпитание и спорт ДЧ - ФВС (*) Математика Физическо възпитание и спорт ЗИП-Математика
5 Български език и литература Час на класа Домашен бит и техника Изобразително изкуство СИП-Мажоретен състав
0          

2 в час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Математика Математика Математика Български език и литература Околен свят
2 Български език и литература  Английски език Английски език Български език и литература ЗИП - Български език и литература
3 Български език и литература  Български език и литература  Български език и литература Математика ЗИП-Математика
4 Музика Български език и литература Изобразително изкуство Музика Час на класа
5 Физическо възпитание и спорт Домашен бит и техника ДЧ - ФВС (*) Физическо възпитание и спорт СИП-Мажоретен състав
0          

2 г час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Български език и литература Български език и литература Английски език Околен свят ЗИП - Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература  Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика
3 Физическо възпитание и спорт  Математика Български език и литература Български език и литература ЗИП-Математика
4 Математика Английски език ДЧ - ФВС (*) Математика Музика
5 Домашен бит и техника Музика Час на класа Изобразително изкуство СИП-Мажоретен състав
0          

2 д час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Физическо възпитание и спорт Руски език Музика Руски език Околен свят
2 Математика Математика Български език и литература Математика ЗИП-Математика
3 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ЗИП - Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4 Български език и литература Български език и литература Математика Музика Български език и литература
5 Час на класа Домашен бит и техника Изобразително изкуство   СИП-Мажоретен състав
0     ДЧ - ФВС (*)    

III клас

III клас

3 а час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература   Английски език Човекът и обществото
2 Английски език Английски език Български език и литература   Български език и литература   Български език и литература
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт       Физическо възпитание и спорт       ЗИП - Български език и литература ЗИП-Математика
4 Български език и литература   Математика Математика Математика Изобразително изкуство
5 Домашен бит и техника Български език и литература Музика Музика Изобразително изкуство
0 СИП - Информационни технологии ДЧ - ФВС (*)   Час на класа  

3 б час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт       Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт      
2 Математика Математика Български език и литература Математика Човекът и природата
3 Английски език Английски език Английски език Български език и литература Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература ЗИП-Математика ЗИП - Български език и литература Изобразително изкуство
5 Музика Български език и литература Домашен бит и техника Музика Изобразително изкуство
0 СИП - Информационни технологии Час на класа   ДЧ - ФВС (*)  

3 в час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Руски език Човекът и природата Физическо възпитание и спорт       Български език и литература Човекът и обществото
2 Човекът и обществото Български език и литература Руски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт      
3 Математика Руски език Български език и литература Музика Български език и литература 
4 Български език и литература Математика Български език и литература Математика ЗИП-Български език и литература 
5 Домашен бит и техника ДЧ - ФВС (*) ЗИП-Математика Изобразително изкуство Музика
0 СИП - Информационни технологии Час на класа Изобразително изкуство    

3 г час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Човекът и обществото Човекът и обществото Руски език Български език и литература Човекът и природата
2 Руски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт ЗИП-Български език и литература 
4 Български език и литература Руски език Математика Математика Изобразително изкуство
5 Музика Музика ЗИП-Математика Домашен бит и техника Изобразително изкуство
0 СИП - Информационни технологии Час на класа   ДЧ - ФВС (*)  

IV клас

IV клас

4 а  час понеделник                   вторник                       сряда                   четвъртък                     петък
 
1 Човекът и природата Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт  Математика ЗИП-Български език и литература 
2 Български език и литература Английски език Български език и литература  Английски език Български език и литература 
3 Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература  Математика
4 Музика Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 ЗИП - Математика Математика Математика ДЧ - ФВС (*) Домашен бит и техника
0 Изобразително изкуство СИП - Информационни технологии СИП - Фолклорна група Час на класа  
 
4 б час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Физическо възпитание и спорт  Английски език Човекът и природата Човекът и обществото ЗИП-Български език и литература
2 Български език и литература  Български език и литература  Музика Български език и литература  Физическо възпитание и спорт 
3 Музика Български език и литература  Физическо възпитание и спорт Английски език Английски език
4 Български език и литература  Математика Български език и литература  Математика Български език и литература
5 Математика Домашен бит и техника Математика ЗИП - Математика Изобразително изкуство
0   СИП - Информационни технологии СИП - Фолклорна група Час на класа ДЧ - ФВС (*)
4 в час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Човекът и обществото Човекът и природата ЗИП-Математика Физическо възпитание и спорт ЗИП - Български език и литература 
2 Български език и литература  Руски език Български език и литература  Български език и литература  Български език и литература 
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Руски език Руски език Математика
4 Математика Български език и литература  Български език и литература  Математика Домашен бит и техника
5 Музика Математика Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт
0 Час на класа   ДЧ - ФВС (*) СИП - Информационни технологии  
4 г час понеделник вторник сряда четвъртък петък
 
1 Английски език Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
2 Български език и литература  Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература 
3 Български език и литература  Английски език Математика Български език и литература Математика
4 ЗИП - Математика Български език и литература Музика Български език и литература ЗИП - Български език и литература 
5 Музика Домашен бит и техника Български език и литература  Математика Изобразително изкуство
0 ДЧ - ФВС (*) Час на класа СИП - Фолклорна група СИП - Информационни технологии  

4 д час понеделник вторник сряда четвъртък петък
1 Човекът и обществото ЗИП-Български език и литература Български език и литература  Човекът и природата  Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература  Руски език Български език и литература  Руски език Български език и литература 
3 Български език и литература  Български език и литература Математика Руски език Български език и литература 
4 Музика Математика Домашен бит и техника Математика Изобразително изкуство
5 Математика Физическо възпитание и спорт Музика Физическо възпитание и спорт ЗИП - Математика
0 Час на класа ДЧ - ФВС(*) СИП - Фолклорна група СИП - Информационни технологии СИП - Английски език

Допълнителен час по ФВС - Модул игри: І , ІІ и ІІІ клас - подвижни игри; ІV клас - спортно-подготвителни игри.

Прогимназиален етап

Прогимназиален етап

  час понеделник вторник сряда четвъртък петък
V а 1 Изобразително изкуство Математика Музика География и икономика Английски език
2 Изобразително изкуство Английски език Английски език Английски език Математика
3 Информационни технологии Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ математика ИУЧ български език и литература Български език и литература
5 Математика Музика Човекът и природата Технологии и предприемачество История и цивилизация
6 Български език и литература История и цивилизация Български език и литература Технологии и предприемачество ИУЧ руски език
0'' УЧДС ФВС (*) СИП перкусионен ансамбъл Час на класа СИП перкусионен ансамбъл СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец   СИП перкусионен ансамбъл
         
V б 1 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ математика Математика Математика
2 Математика Български език и литература Музика Руски език История и цивилизация
3 Изобразително изкуство Руски език Руски език Технологии и предприемачество ИУЧ английски език
4 Изобразително изкуство История и цивилизация Човекът и природата Технологии и предприемачество Руски език
5 Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ български език и литература Български език и литература
6 Информационни технологии Музика Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт
0'' УЧДС ФВС (*) СИП перкусионен ансамбъл Час на класа СИП перкусионен ансамбъл СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП перкусионен ансамбъл
           
V в 1 Математика Музика Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Английски/ руски език
2 Човекът и природата Математика Английски/ руски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература История и цивилизация ИУЧ математика Английски/ руски език Математика
4 ИУЧ български език и литература Английски/ руски език Български език и литература Математика История и цивилизация
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика География и икономика ИУЧ aнглийски/ руски език
6 Изобразително изкуство Български език и литература Човекът и природата Информационни технологии Български език и литература
0'' УЧДС ФВС (*) СИП перкусионен ансамбъл Час на класа СИП перкусионен ансамбъл СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец   СИП перкусионен ансамбъл
           
VI а 1 Математика География и икономика География и икономика Математика Изобразително изкуство
2 Музика Руски език Български език и литература Човекът и природата Изобразително изкуство
3 Български език и литература Математика История и цивилизация Музика Математика
4 Физическо възпитание и спорт ЗИП английски Физическо възпитание и спорт Руски език Човекът и природата
5 Човекът и природата Домашна техника и икономика Руски език Български език и литература ЗИП български език и литература
6 История и цивилизация ЗИП математика Информационни технологии Български език и литература Български език и литература
0''   СИП вокална група ФВС допълнителен час (*) Час на класа СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП перкусионен ансамбъл СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
VI б 1 Музика Изобразително изкуство Български език и литература Човекът и природата ЗИП български език и литература
2 Български език и литература Изобразително изкуство Mатематика Математика Английски език
3 История и цивилизация Английски език Английски език Български език и литература Човекът и природата
4 Математика Математика История и цивилизация Български език и литература ЗИП математика
5 Физическо възпитание и спорт География и икономика Физическо възпитание и спорт ЗИП руски език Български език и литература
6 Човекът и природата Информационни технологии География и икономика Музика Домашна техника и икономика
0'' Час на класа СИП вокална група ФВС допълнителен час (*) СИП екология СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП перкусионен ансамбъл СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
VI в 1 Физическо възпитание и спорт ЗИП български език и литература Математика Музика Математика
2 История и цивилизация Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Български език и литература ЗИП Руски език
3 География и икономика Изобразително изкуство ЗИП математика География и икономика Български език и литература
4 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Информационни технологии Български език и литература
5 Математика Математика История и цивилизация Английски език Домашна техника и икономика
6 Музика Английски език Английски език Човекът и природата Човекът и природата
0'' Час на класа СИП вокална група ФВС допълнителен час (*) СИП екология СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП перкусионен ансамбъл СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
VI г 1 География и икономика Човекът и природата История и цивилизация Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт ЗИП български език и литература Математика География и икономика Български език и литература
3 Математика Английски език Български език и литература Човекът и природата Математика
4 История и цивилизация Математика Физическо възпитание и спорт Английски език Информационни технологии
5 Музика Изобразително изкуство Английски език Музика Човекът и природата
6 Български език и литература Изобразително изкуство ЗИП математика ЗИП руски език Домашна техника и икономика
0'' Час на класа СИП вокална група ФВС допълнителен час (*) СИП екология СИП мажоретен състав
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП перкусионен ансамбъл СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
VII а 1 Български език и литература Английски/ руски език Английски/ руски език Английски/ руски език Физическо възпитание и спорт
2 Български език и литература Музика Биология и здравно образование Технологии Математика
3 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физика и астрономия Математика ЗИП география/английски език
4 Математика ЗИП математика Музика Химия и опазване на ок. среда Български език и литература
5 Биология и здравно образование Химия и опазване на ок. среда Математика История и цивилизация География и икономика
6 ЗИП български език и литература География и икономика Изобразително изкуство Български език и литература Информационни технологии
0'' СИП български езики литература СИП математика СИП млад огнеборец Час на класа СИП история
  СИП футбол   СИП журналистика ФВС допълнителен час (*)
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП мажоретен състав
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП перкусионен ансамбъл
VII б 1 Български език и литература Математика Физика и астрономия Технологии Математика
2 Български език и литература ЗИП математика Български език и литература Английски език ЗИП руски език
3 Физическо възпитание и спорт Музика Биология и здравно образование Български език и литература Български език и литература
4 ЗИП български език и литература География и икономика Английски език Математика Физическо възпитание и спорт
5 Математика Английски език Изобразително изкуство Химия и опазване на ок. среда Информационни технологии
6 Биология и здравно образование Химия и опазване на ок. среда Музика История и цивилизация География и икономика
0'' СИП български езики литература СИП математика СИП история Час на класа ФВС допълнителен час (*)
  СИП футбол   СИП млад огнеборец СИП журналистика СИП мажоретен състав
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър  
VII в 1 Информационни технологии I група Английски/ руски език Английски/ руски език Английски/ руски език Химия и опазване на ок. среда
2 Математика География и икономика Физика и астрономия Музика Математика
3 Български език и литература Химия и опазване на ок. среда Изобразително изкуство Математика ЗИП английски/ руски езикз
4 Биология и здравно образование Музика Биология и здравно образование История и цивилизация География и икономика
5 ЗИП български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
6 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Технологии ЗИП математика Български език и литература
0'' Информационни технологии II група СИП математика СИП млад огнеборец Час на класа СИП география
  СИП български езики литература   СИП журналистика ФВС допълнителен час (*)
  СИП футбол   СИП перкусионен ансамбъл СИП мажоретен състав
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП перкусионен ансамбъл
  СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър СИП Мартин тромпетен оркестър