Мото
head
  • Начало
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І” – ГРАД БУРГАС

Утвърждавам:
Заповед № 1120 от 11.09.2017 г.
ГАЛИНА ЖИШЕВА
ДИРЕКТОР

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ОУ “СВЕТИ КНЯЗ БОРИС І” – ГРАД БУРГАС

Приет на заседание на Педагогически съвет

Протокол № 12 от 11. 09. 2017 г.

2017 / 2018

УЧЕБНА ГОДИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава първа   Обши положения
Глава втора   Общи разпоредби
Глава трета   Ритуали, символи и тържества
Глава четвърта   Организация на предучилищното образование
Глава пета   Организация на училищното обучение
  Раздел I Прием, постъпване на ученици
  Раздел II Форми на обучение
  Раздел III Организационни форми
  Раздел IV Учебно време и неучебно време
  Раздел V Оценяване на резултатите от обучението на учениците
  Раздел VI Завършване на клас, етап, степен на образование
  Раздел VII Признаване, приравняване и валидиране на резултатите от ученето
  Раздел VIII Информация и документи
  Раздел IX Ред за предаване и приемане на безвъзмездно ползваните познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Глава шеста   Участници в предучилищното образование и училищното обучение
  Раздел I Директори, учители и други педагогически специалисти
    I.                    Общи положения
    II.                  Права и задължения
    III.                Повишаване квалификацията на директорите, учителите и другите педагогически специалисти
    IV.                Кариерно развитие на педагогическите специалисти
    V.                  Поощряване, награждаване на педагогическите специалисти
  Раздел II Класни ръководители и дежурни учители
  Раздел III Деца и ученици
    I.                    Права
    II.                  Основни задължения
    III.                Отсъствия и санкции
    IV.                Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
    А. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
    Б. Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП
    V.                  Поощрения и награди
    VI.                Родители
Глава седма   Управление
  Раздел I Орган за управление на училището
  Раздел II Педагогически съвет
  Раздел III Училищен координационен съвет за справяне с насилието
  Раздел IV Ученически органи за управление и самоуправление
Глава осма   Обществен съвет
Глава девета   Училищно настоятелство

Глава десета

  Финансиране и имущество
  Раздел I Финансиране
  Раздел II Имущество
    Заключителни разпоредби
Приложение № 1   График за организацията на учебния ден през учебната 2016-2017 година
Приложение № 2   Училищни комисии