Мото
head

Общи положения

Чл. 1 (съгл. чл. 1 ал. 1 от ППЗНП) Училището полага основите на непрекъснато образование на учениците, като осигурява:

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

6. завършване на определените от Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация;

Чл. 2 /1/ (съгл. чл. 4 ал. 1 от ППЗНП) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

/2/ (съгл. чл. 4 ал. 2 и 3 от ППЗНП) Религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети; могат да се изучават в часовете, определени за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет “религия” се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката.

/3/ Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 3 (съгл. чл. 5 ал. 1 от ППЗНП) Учениците ползват правото си на безплатно образование като:

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните

образователни изисквания;

2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл. 4 /1/ (съгл. чл. 7 ал. 1 от ЗНП) Училищното обучение до 16 – годишна възраст е задължително за всички граждани на Република България.

/2/ Училището приема за обучение всички деца, подлежащи на обучение. При по-голям брой предимство имат живеещите в района на училището, определен от Общината.

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО