Мото

Проекти

 

 

^22DFFC81A0986D1CFBD06C5FF613F416D08F2A6EBD16A86FE4^pimgpsh_thumbnail_win_distrУчениците и учителите от ОУ“Св.княз борис І“ работят по различни проекти, насочени към:


  Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование;
Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси:
Популяризиране постиженията на учениците и учителите;
Развитие на конкурентно-способността на училището;
Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
Развитие на интересите на учениците за формиране на гражданска култура и култура за европейския съюз.
Ритуализация на училищния живот – популяризиране на националните и европейските символи; създаване на усещането за принадлежност към училището; повишаване на мотивацията за участие в училищния и в извънучилищния живот;

_______________________________________________________________________________________________________

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

      2021-2022г.

ОУ „Свети княз Борис І“ – град Бургас, работи по проект: BG05М2OP001.5.001.0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж към Европейския съюз и Европейския социален фонд.

Изпълнява основната цел: Не се допуска прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и се осигуряват условия за ефективност на образованието като се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Проекти, по които

 работи училищният екип на

ОУ „Свети княз Борис І” за учебната 2020/2021

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

                 През учебната 2020-2021 година ОУ „Свети княз Борис І” е сред класиралите се училища в НП „ Заедно в грижа за всеки ученик”, Модул 2 „ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “.

Основните ни цели са:

  1. Осигуряване на плавен преход между подготвителна група и първи клас.
  2. Повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход

между началния и прогимназиалния етап  на основно образование, чрез синхронизиране на методите и формите при екипната работа, използвайки добри иновативни практики.

 

С изпълнението на настоящата програма си поставяме и цели, свързани:

  1. с децата – придобиване на увереност в собствените възможности, личностно

развитие, задържане на децата в училище, изграждане на емоционална готовност у децата за предстоящия преход, спокойна и непринудена адаптация към новата среда, изисквания и отговорности;

  1. с учениците – повишаване мотивацията за учене, придобиване на увереност

в собствените възможности, личностно развитие, изграждане на емоционална готовност за предстоящия преход, спокойна и непринудена адаптация към новата среда, изисквания и отговорности;

  1. с учителите – обмен на добри практики, подобряване на екипната работа с цел

повишаване резултатите, синхронизиране на методите и формите на работа; запознаване с индивидуалните особености на всеки ученик създаване на оптимална работна среда за партньорство между преподавателите в различните етапи;

  1. с родителите – съдействие, подпомагане и участие в плануваните дейности и

проектни уроци.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”
Участие на

училището по Модул 2 на програмата

ППГ/

клас

Предмет Екип от учители Основни дейности
 

 

 

 

 

 

Модул 2

„ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “

 

 

 

 

 

 

ППГ

Педагогическа ситуация по БЕЛ Катя Кръстева Съвместно планиране,  създаване на дидактически материали и съвместно провеждане на тържества, празници и педагогически ситуации в подготвителна група от двама учители
Илияна Казлачева

Таня Цонева

Педагогическа ситуация по Математика Катя Кръстева
Теодора Салабашева-Момчилова
Педагогическа ситуация по Околен свят Катя Кръстева
Марияна Христова
Тържества и празници

 

Катя Кръстева
Илияна Казлачева

Таня Цонева

Теодора Салабашева-Момчилова

Марияна Христова

ІV „а” Таня Цонева

 

Български език и литература Диана Германова  

 

 

 

Съвместно

планиране, създаване на дидактически материали и  провеждане на уроци

от двама учители.

Провеждане на бинарни уроци – „Математиката в географията”  в  ІV в

клас с включени предмети Математика и География и икономика и

в ІV  а клас по Човекът и обществото с включени предметни области География и икономика и История и цивилизации

 

Математика Даниела Недялкова
Човекът и обществото Йонка Милева

Татяна Цвяткова

Човекът и природата Стефка Павлова
ІV „б” Теодора Салабашева-Момчилова Български език и литература Диана Германова
Математика Даниела Недялкова
Човекът и обществото Йонка Милева

Татяна Цвяткова

Човекът и природата Стефка Павлова
ІV „в” Илияна Казлачева

Радостина

Генова

Български език и литература Диана Германова
Математика Даниела Недялкова

Радостина Генова

Човекът и обществото Йонка Милева

Татяна Цвяткова

Човекът и природата Стефка Павлова
ІV „г” Марияна Христова Български език и литература Диана Германова
Математика Даниела Недялкова
Човекът и обществото Йонка Милева

Татяна Цвяткова

Човекът и природата Стефка Павлова

 

2020 -2021 г.

Културните институции като образователна среда“ – обогатяване и оптимизиране на дейностите в училище

През 2020-2021 учебна година ОУ “Св. княз Борис I” ще участва в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” 2020, модул „Културните институции като образователна среда“. В дейностите по програмата ще бъдат обхванати второкласниците от четирите паралелки.Стремежът ни е да осигурим повече възможности за използване на културните институции като образователна среда, за развиване на въображението и креативността на учениците, за повишаване на дигиталните им умения и компетентности, за формиране умения за учене през целия живот.

                                                                                                                             2020 -2021 г.

„Иновации в действие“

Учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изграждане на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната.
ОУ “Св. княз Борис I” е одобрено по Национална програма „Иновации в действие“ за обмяна на опит и добри практики със СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Антоново и ОУ „Панайот Хитов“  гр.Сливен.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


IMG_0317

2015г ОУ “Св. княз Борис I”  разработи и спечели проект „ТВОРЯ, УЧА СЕ, ПОРАСТВАМ“ по Национална програма „Училището – територия на учениците – 2015”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Проектната идея е насочена към създаване на условия за творческо развитие на учениците от начален етап, обучавани в целодневна организация на учебния ден.

Наличието на оборудвано помещение за занимания по интереси допринася за адаптирането на децата към училищния живот, дава възможност малките ученици да почувстват училището като свой дом и желана територия, където да развиват своите способности.IMG_0320