Мото
head

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ – ФАЗА 1

     ОУ „Свети княз Борис I” – град Бургас  има сключени договори за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студенти от следните висши училища: