Как да даря средства?

Данъчни облекчения при дарения.

Българското законодателство, предвижда данъчни облекчения в случай на дарения от страна на физически и юридически лица към юридическите лица с нестопанска осъществяващи общественополезна дейност, каквото е и Училищното Настоятелство.

1. Юридически лица – фирми.

Закон за Корпоративно-Подоходно Облагане (ЗКПО),  част ДАРЕНИЯ:
Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: 
т.14. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

Коментар:

Училищното Настоятелство попада в т.14 на чл.31. ал.1. т.е. юридически лица -фирми ако направят парично дарение в размер до 10% от счетоводната печалба на фирмата за годината, то дарението се признава за разход с който се намалява счетоводната печалба. Например ако счетоводната печалба на фирмата дарител е в размер на 160 000лв, то дарение в размер до 16 000лв се признава за разход и счетоводната печалба след дарението ще бъде 144000лв.

Закон за Корпоративно-Подоходно Облагане (ЗКПО),  част ДАРЕНИЯ:
Чл. 31. (4) За данъчни цели се признават разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.
(5) Общият размер на разходите за дарения, признати за данъчни цели по ал. 1 - 4, не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба. 

Коментар: Юридически лица -фирми могат да направят не-парично дарение на училището „компютри и периферни устройства за тях“, които обаче са произведени максимум една година преди дарението, т.е не може да се дарява техника втора употреба. В случая за разход се признават до 65% от счетоводната печалба.

2. Физически лица.

Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ):
Чл. 22. (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения: 1. до 5 на сто, когато дарението е в полза на: д) детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

Коментар:

  1. За физически лица получаващи доходи само въз основа на трудов договор, т.е. данъка върху дохода се удържа и внася от работодателя. Могат да дарят средства в размер до 5% от годишния си доход. В края на годината е нужно да  подадат годишна данъчна декларация с отразеното дарение. Като държавата от своя страна възстановява надвнесения данък. Например ако получавате месечна бруто заплата от 600.00лв то за година дохода ви е 7200.00лв. Съответно до 5% или 360.00лв са признат разход и държавата ще възстанови платения данък върху тях.
  2. За физически лица, които имат и доходи извън трудово-правните отношения. Могат да дарят парични средства, до 5% от годишния си доход като отразят това в годишната си данъчна декларация която са задължени да подадат до 30 април. При тях като в предходната точка, разхода за дарение ще им бъде приспаднат от общия доход за календарната година.

 

 

FacebookWhatsAppTwitterGoogle+LinkedIn