Вътрешен правилник

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОУ СВ. КНЯЗ БОРИС I” – ГРАД БУРГАС

гр.Бургас, ул.”Климент Охридски” №31 e-mail: ou_svkniazboris@abv.bg    

 тел../факс: 84 60 52 / 84 60 53 / 84 60 54 www. un.kniaz-boris.com

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите правила уреждат укрепването на училищната дисциплина с цел подобряване на резултатите от учебно–възпитателната работа, конкретизира задълженията и имуществената отговорност на родителите и учениците в ОУ „Св. княз Борис І” – град Бургас.

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.2 /1/ Училищното обучение до 16- годишна възраст е задължително за всички граждани на Република България, независимо дали са завършили определена образователна степен.

/2/ Ученикът има следните задължения:

1. да идва в училище не по-рано от 15 минути преди започване на учебните занятия и часовете в полуинтернатните групи;

2. да посещава редовно учебните занятия и заниманията в полуинтернатните групи, не допуска неизвинени отсъствия и закъснения за учебните часове;

3. посреща учителите прав при влизане в час;

4. да се движи спокойно и тихо по коридорите и стълбището, след биенето на първия звънец да заема мястото си и да се подготвя за урока; движението по стълбището се извършва в дясната му половина;

5. да седи по време на час на определеното му от класния ръководител работно място в класната стая;

6. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

7. при отсъствие на учител или възпитател не напуска класната стая, докато дежурният ученик не изясни чрез дежурния учител /класен ръководител/ или пом.-директор на училището с какво и къде ще се занимават този час;

8. излиза от час само с разрешение на учителя;

9. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответства на положението му на ученик и на добрите нрави: поли с дължина около коляното; панталони, дънки и джинси с прилични кройки и модели; блузи, ризи и фланели без голи гърбове, дълбоки деколтета, с прилична дължина; недопустимо е явяването на ученика с екстравагантни прически, грим и маникюр в крещящи цветове, шорти, преклено къси поли и панталонки, шалвари и джапанки; шапки и вдигнати качулки в сградата на училището.

10. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие свързано с религиозни, етнически, полови и други различия.

11. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

12.да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

13.да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

14. да не носи предмети, които са източник на повишена опасност;

15 . да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището: поддържа хигиена в училищния двор, коридорите, класните стаи и санитарния възел; пази образцова чистота на работното място; опазва училищното имущество, личните си вещи, вещите на другарите си и учебниците;

16. носи материална отговорност за причинените щети, които родителите възстановяват в едноседмичен срок: закупуват материали и правят ремонт или заплащат стойността на щетите и на необходимия ремонт; когато не е констатирана персонална вина класът /класовете/, които в този ден са имали учебни занятия в тази стая, заплащат всички разходи по отстраняване на щетата; средствата се предават на домакина на училището, срещу документ;

17 . Неизпълнението на задълженията е нарушение на училищната дисциплина.

ІІІ. ОТСЪСТВИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 3 /1/Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

/2/ Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

/3/ Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл. 4 За допуснатите нарушения по чл.2, класният ръководител и/или член от Училищното настоятелство, своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика (чрез SMS) и отсъствието се вписват в ученическата книжка.

Чл. 5 /1/За неизпълнение на задълженията си, определени по закон, Правилника за дейността на училището и настоящите правила, за противообществени прояви и други нарушения на обществени норми на поведение /физическо насилие и психически тормоз на съучениците, при побой и проявена жестокост, при грубо и арогантно поведение с цел умишлено нарушаване на учебния процес, както и за нанасяне на щети на училищното и лично имущество, съзнателно уронване на авторитета и достойнството на учителите; явяване във вид и облекло, неотговарящи на положението му на ученик и на добрите нрави/, според степента на деянието, се наказват със:

1. забележка – ученикът и родителят задължително присъстват на педагогически съвет, на който присъстват и членове на Училищното настоятелство;

2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

3. отказване на ученика да участва в някои извънучебни занимания, излети, екскурзии, посещения на тържества и др. мероприятия;

4. предупреждение за преместване в друго училище;

5. преместване в друго училище;

Чл.6 (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на ППЗНП и на тези правила, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

(2) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час на своя отговорност. Отстраненият ученик няма право да напуска сградата на училището, а отива на посоченото от учителя място до приключване на часа: в коридора пред класната стая, в библиотеката, в кабинета на педагогическия съветник.

(3) Наказанията може да се налагат и за допуснати неизвинени отсъствия.

(4) Преди налагане на наказанията се изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

(5) Родителят задължително присъства на изслушването.

(6) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог, педагогически съветник.