За учителя

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

План за работа при отсъствие на значителна част от персонала

Алгоритъм

Методически насоки и съвети

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)

НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Наредба за приемащото образование