Мисия

МИСИЯ НА ОУ ”СВ. КНЯЗ БОРИС І”:

         

   Да формира и развива познавателните и творческите умения на децата и учениците, да подготвя конкурентноспособни млади хора, придобили необходимите знания, умения, навици и компетентности, свързани със социалната и трудовата им реализация, прояващи високо гражданско съзнание, приобщени към националните и общочовешките ценности в демократичното общество, чрез оптимизиране на ОВП, подобряване качеството на обучение и контрол, чрез използване на творчески и иновативни подходи, научност, системност в работата, умения за общуване, тясно партньорство и взаимодействие с родителската общност, модернизиране на МТБ.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО:

         

    ОУ “Свети княз Борис І” ще продължи да съществува като основно училище с предучилищно и училищно образование в два етапа на обучение на основна степен на образование – начален и прогимназиален.  Ще се отличава със стабилно и устойчиво развитие, ще се утвърждава като конкурентнтоспособно училище, осигуряващо качествено образование, с непрекъснато обновяваща се и модернизираща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, насърчава и подкрепя всяка отделна личност да получи образование, да развие своите заложби, съответстващи на потребностите на съвременния живот; училище, в което непрекъснато се усъвършенстват професионалните умения на педагогическите специалисти, и е обособена общност от ученици, учители и родители, която участва акнивно за просперитета на институцията.

При реализирането на мисията и визията си ОУ „Свети княз Борис І“ се придържа към следните ценности:

  • принадлежност и лоялност към училищната общност;
  • свобода и възможност за реализиране на интереси и заложби;
  • социална отговорност;
  • уважение на достойнството и интересите на личността;
  • справедливост, солидарност и взаимопомощ.

Училището да се превърне в привлекателен център, в който да се удовлетворяват образователните потребности и индивидуалните интереси на учениците с приоритетни направления:

  • максимално обединяване на възможностите за обучение и възпитание на учениците чрез урочното занятие, часа на класа, извънкласната дейност, извънучилищната дейност;
  • постигане на гражданска култура и социализация на учениковата личност – предпоставка за оптимално интегриране в демократичното общество;
  • разширяване на знанията в областта на природните науки, екологията, изкуствата, информационните технологии;
  • участие в извънкласни форми: ФУЧ и СИП по български език и литература, математика, чужд език, компютърно обучение, плуване и др.; хореография, мартин-тромпетен оркестър, вокални групи, училищен хор, спортни секции, гимнастическа формация ”Юначе”, отбор ”Млад огнеборец”, поетично студио, перкусионен ансамбъл и мажоретни състави.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на висок обществен имидж на ОУ ”Свети княз Борис І” чрез превръщане на училищната институция в образователно-възпитателен център с оптимални условия за удовлетворяване на растящото многообразие от социални, образователни и културни потребности в развитието на всяко дете.

1-220x300
uchilishtnoto-zname-300x277