Мото
head

Обществен съвет

Чл. 335 /1/ (съгл. чл. 265, ал. 1 от ЗПУО) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяко училище се създава обществен съвет

/2/ (съгл. чл. 265, ал. 2 от ЗПУО, чл. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата).) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански контрол на управлението му.

Чл. 336 /1/ (съгл. чл. 266, ал. 1 от ЗПУО, чл. 4, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция.

              /2./ (съгл. чл. 4, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

/3/ (съгл. чл. 4, ал. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Представителите на родителите се излъчват на събрание на родителите.

/4/ (съгл. чл. 4, ал. 4 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). За представители на родителите могат да бъдат излъчени:

 1. родители на деца или ученици от училището;
 2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от училището.

/5/ (съгл. чл. 4, ал. 6 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.

/6/ (съгл. чл. 4, ал. 7  от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 337 /1/ (съгл. чл. 5, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
 3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

                  /2/ (съгл. чл. 5, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата).Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 338 /1/ (съгл. чл. 6, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата).  Броят на членовете на обществения съвет може да бъде за училища с над 500 деца или ученици – 7 или 9.

/2/ (съгл. чл. 6, ал. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата) Не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в обществения съвет задължително са родители на деца или ученици от училището.

/2/  (съгл. чл. 266, ал. 2 от ЗПУО) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

Чл. 339 /1/ (съгл. чл. 9, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца или ученици от училището.

/2/ (съгл. чл. 9, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Броят на резервните членове не може да е повече от броя на представителите на родителите в обществения съвет.

/4/ (съгл. чл. 266, ал. 4 от ЗПУО) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

/5/ (съгл. чл. 266, ал. 5 от ЗПУО) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 340 /1/ (съгл. чл. 269, ал. 1 от ЗПУО, чл. 16, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Общественият съвет в училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;
 4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;
 5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;
 6. съгласува училищния учебен план;
 7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
 9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 10. дава становище по училищния план-прием;
 11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските училища;
 13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

/2/ (съгл. чл. 16, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

/3/ (съгл. чл. 269, ал. 1 от ЗПУО, чл. 16, ал. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.

Чл. 341 /1/ (съгл. чл. 267, ал. 1 от ЗПУО) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

Чл. 342 /1/ (съгл. чл. 267, ал. 2, ал. 3 от ЗПУО,  чл. 23, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). С право на съвещателен глас в заседанията на обществения съвет към училищата участват поне трима представители на ученическото самоуправление и представител на настоятелството. Директорът на училището съответно председателят на настоятелството писмено уведомява председателя на обществения съвет за определените представители.

/3/ (съгл. чл. 267, ал. 4 от ЗПУО), чл. 23, ал. 3 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на регионалното управление на образованието, експерти, както и представители на синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица.

Чл. 343 (съгл. чл. 268, ал. 1 от ЗПУО, чл. 24 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата). Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

/2/ (съгл. чл. 268, ал. 2 от ЗПУО) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

/3/ (съгл. чл. 268, ал. 3 от ЗПУО) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 344 (съгл. чл. 270, ал. 1 от ЗПУО) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.