Проекти

Учениците и учителите от ОУ “Св. княз Борис І“ работят по различни проекти, посочени към:


  Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областта на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование;
Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси:
 Популяризиране на постиженията на учениците и учителите;
 Развитие на конкурентно-способността на училището;
 Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
 Развитие на интересите на учениците за формиране на гражданска култура и култура за европейския съюз.
 Ритуализация на училищния живот – популяризиране на националните и европейските символи;на усещането за принадлежност към училището; висока мотивация за участие в училищния и в извънучилищния живот;

____________________________________________________________________________

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

 

 

  2021-2022г.

ОУ „Свети княз Борис І“ – град Бургас, работи по проект: BG05M2OP001.5.001.0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“ по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж към ниския съюз и ниските социални фондове.

Изпълнява основната цел: Не се допуска прекъсване на образователния процес и приемането на образованието в условията на криза и се осигуряват условия за ефективност на образованието като противодействие на риска отпадане в ситуация на обучение разстояние от.

…………………………………………. . ………………………………………… .. ………………………………………….

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ПО КОИТО

УЧАСТВА УЧИЛИЩНИЯТ ЕКИП НА

ОУ “Свети княз Борис I” за учебната 2022/2023 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновациите, базирани на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

 Цели и обхват на програмата

 • Осигуряване на съвременната образователна среда, която да гарантира единен подход при прилагането на изключителната компетентност в сферата на формалното образование, неформалното обучение и информативното учение;
 • Разширяване на достъпа до облачни ИКТ образователни ресурси. Подпомагане на системата за предучилищното образование чрез внедряване на модерни средства за обучение, предоставяне и управление на облачни услуги в хибридна среда;

………………………………………………………………………………………………………………………………………

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Екипът на ОУ „Свети княз Борис I“ работи по Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“

 • Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация, общите цели и задачи.
 • Създаване на работни между връзките на училищата, вписани в Списъка на иновативните училища, и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. По-активно включване на учениците в иновативните процеси.
 • Създаване на иновативно пространство между училищата в партньорството с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
 • Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики.

…………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

Цели и обхват на програмата

 • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

…………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………………. 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“

Цели и обхват на програмата

 • Осигуряване на невъзможност за педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и ЦСОП чрез възстановяване на средствата за заплащане на реално взети учебни часове в училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти
  .
 • Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на децата и учениците в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата на преподавателска работа в ОРЕС от дома си.

…………………………………………. . ………………………………………… .. ………………………………………….

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Цели и обхват на програмата

 • Създаване на условия за социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните ефекти от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19.
 • Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни, общински, частни и духовни училища, обучаващи ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 година.

…………………………………………. . ………………………………………… .. ……………………………………….

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

Модул 1 „Бизнесът в училище“

Цели и обхват на програмата

 • Изпълнението на последната програма ще има като краен ефект върху ефективността на преподаването в българските общински и държавни училища и формиране на знанията и уменията в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентността на учениците.
 • Актуализиране и разширяване на знанията и уменията на преподавателския състав в образователните институции в съответствие с развитието на технологиите и изискванията на пазара на труда чрез придобиване на най-актуалната информация за развитие на технологиите и тяхното приложение в различни професионални области;

…………………………………………. . ………………………………………… .. ……………………………………….

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Цели и обхват на програмата

 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към повишаване на техните интереси, способности и компетентности.
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалното взаимодействие на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
 • Повишаването на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и специално съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
 • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот;

…………………………………………. . ………………………………………… .. ……………………………………..

ПУДООС-НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2022г.“

Цели и обхват на програмата

 • Озеленителни мероприятия в дворното пространство на учебното заведение с подходящи местни видове – засаждане на зелени площи с тревни смески и тревен чим, засаждане на декоративни вечнозелени и листопадни дървета и храсти, засаждане на цветя – едно- и многогодишни, засаждане на живи стени и плетове, създаване на декоративни дървено-храстови групи и формации, алпинеуми.
 • Мини екосистеми – изграждане на природния кът, позволяващо създаване на биосистема между функциониращи живи организми и компоненти на неживата природа, даваща възможност за наблюдение и проследяемост на процесите от страна на децата и учениците.
 • Класни стаи на открито – беседки, пейки, маси, кошчета и т.н.;
 • Създаване на еко-кът/стаи за обучение на открито – беседка, пейки, маси, кошчета и др.;

…………………………………………. . ………………………………………… .. …………………………………

Проекти, по които

 работи училищният екип на

ОУ „Свети княз Борис І” за учебната 2020/2021 г

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

През учебната 2020-2021 година ОУ „Свети княз Борис І” е сред класираните се училища в НП „Заедно в грижата за всеки ученик”.

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “.

Цели и обхват на програмата

 • Осигуряване на плавен преход изграждане между група и първи клас.
 • Повишаване на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход.
 • Между началния и прогимназиалния етап на основното образование, чрез синхронизиране на методите и формите при екипната работа, се използват добри иновативни практики.

…………………………………………. . ………………………………………… .. ……………………………………..

 

2020 -2021 г.

Културните държавни като образователна среда“ – обогатяване и оптимизиране на дейностите в училище

През 2020-2021 учебна година ОУ „Св. княз Борис I” ще участва в Националната програма „Осигуряване на съвременната образователна среда” 2020, модул „Културните държави като образователна среда”. В дейностите по програмата ще бъдат обхванати второкласниците от четирите паралелки.Стремежът ни е дам да осигури повече възможности за използване на културните задачи като образователна среда, за развитие на въображението и креативността на учениците, за намаляване на дигиталните им умения и компетентности, за формиране на умения за учение през целия живот.

     2020 -2021 г.

„Иновации в действие“

Учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на най-добрите иновативни практики.
За реализацията на тази цел е необходимо да се удовлетвори изграждането на връзки, обмен и мрежи между иновативните училища, както и с останалите училища в страната.
 ОУ “Св. княз Борис I” е одобрено по Национална програма „Иновации в действие“ за обмяна на опит и добри практики със СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново и ОУ „Панайот Хитов” гр. Сливен.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …


IMG_0317

2015г  ОУ “Св. княз Борис I” разработи и спечели проект  „ТВОРЯ, УЧА СЕ, ПОРАСТВАМ“  по Национална програма „Училището – територия на учениците – 2015”, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Проектната идея е насочена към създаване на условия за творческо развитие на учениците от начален етап, обучавани в целодневна организация на учебния ден.

Наличието на оборудвано помещение за занимания по интереси за адаптиране на децата към училищния живот, дава възможност на малките ученици да почувстват училището като своя дом и желана територия, където да развият своите способности.

 

IMG_0320