Планове/Програми

Годишен комплексен план  2023/2024 г.

Стратегия за развитие на училището за периода 2023 -2028г.

План за действие за изпълнение на стратегия за развитие на училището за периода 2023 -2028г.

Програмна система на подготвителната група в училище за периода 2021-2025г.

Мерки за повишаване качестявото на образованието в „ОУ Св. к няз Борис І“ 2023-2024 г.

Програма равни възможности

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в държавата в системата на предучилищното и училищното образование

Алгоритъм за прилагане на механизма

Годишна програма ГЦУОД 2023 – 2024 г.

План за квалификационна дейност 2023-2024 г.

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в ОУ „Свети княз Борис I“- град Бургас, приложение Писмо № 9100-0063/15.03.2017 г. от г-жа Виктория Тахова с анотация на социални услуги.

Инструкция на педагогическите специалисти и служители в ОУ “Свети княз Борис I” – град Бургас относно изключителното изискване и начина на взаимодействие с медицинско лице при случай на инцидент в образователната институция.

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства.

Кратка информация за същността на всеки един вид услуга.

Практически насоки за действия, които учителите и учениците трябва да предприемат в случай на инцидент, насилие и в други ситуации.

Информация за добри практики, които се извеждат от работата на терен с децата и техните семейства от страна на доставчиците на социални услуги.

Механизъм за сътрудничество по случаи на деца, включени в родителски конфликти.

Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект  ОУ “Свети княз Борис I” – гр. Бургас за обществено ползване с масово пребиваване на хора